15 Απριλίου 1948…Έναρξη της επιχείρησης «ΧΑΡΑΥΓΗ», κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών

Οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού, με την ονομασία «ΧΑΡΑΥΓΗ» στην Στερεά Ελλάδα και Δυτική Θεσσαλία, που άρχισαν με το Α΄ Σώμα Στρατού τη 15η Απριλίου 1948 απέβλεπαν στην εκκαθάριση της περιοχής και την εξόντωση με σύλληψη ή φόνο των ανταρτικών τμημάτων, που δρούσαν στην περιοχή.

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/ceb5cf86ceb7cebc-ceb5cebbceb5cf85ceb8ceb5cf81ceb9ceb1-17-4-1948.jpg

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 17-4-1948


Διαταγή Επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ αρ.1 , ΑΔΑ/8 Απρ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αποστ: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ: Ως η Διανομή
Ημερ: 8-4-48
Στ.Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/56/ΕΠΙΤ/Α.Π.228

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ “ΧΑΡΑΥΓΗ”

ΑΥΞ.ΑΡΙΘ.ΑΝΤ.9
ΧΑΡΤΑΙ:
Περιοχή ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ οριζομένης Νοτίως γραμμής ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Φίλιαι δυνάμεις
Το Α΄ΣΣ ανέλαβεν την εκτέλεσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις την περιοχήν ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αι συμμετέχουσαι δυνάμεις είναι η Ι, ΙΧ, Χ Μεραρχία, Μονάδες Αναγνωρίσεως και Πυρ/κού.
Μονάδες του Στόλου ανέλαβον την επιτήρησιν των Β. ακτών του Κορινθιακού κόλπου.
Η λεπτομερής σύνθεσις και διάταξις των δυνάμεων και ο τρόπος ενεργείας εκάστης τούτων γνωσθήσεται υπό των αρμοδίων γραφείων των μονάδων τούτων μεθ’ ων δέον να έλθωσιν εις επαφήν εγκαίρως ο ΔΑΥ Α΄-ΔΑΥ Β΄ και οι Δ/ται Αεροπορικών Αποσπασμάτων.
Πάντως το γενικόν σχέδιον του Στρατού προβλέπει ταυτοχρόνως κινήσεις από κατευθύνσεων ως κάτωθι:
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ κατέχουσα θέσεις εις:
ΜΕΞΙΑΤΕΣ (Υ.2053)-ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ (Υ.0456)
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (Χ.8657)-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ (Χ.7660)
θα κινηθή προς Νότον.
ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ κατέχουσα θέσεις εις:
Μ.ΧΩΡΙΟ (Χ.7151)-ΠΡΟΥΣΣΟΣ (Χ.6242)
ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Χ.5436)
Θα κινηθή προς Ν.Α
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ κατέχουσα θέσεις εις:
ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ (Υ.2451)-ΗΡΑΚΛΕΙΑ (Χ.3224)
ΓΕΡΟΠΑΠΑ (Υ.3939) – ΔΙΣΤΟΜΟΝ – ΔΑΥΛΕΙΑ -ΤΙΘΟΡΕΑ – ΑΜΦΙΛΟΧΕΙΑ απαγορεύουσα διαρροήν των συμμοριτών προς Α. θα κινηθή προς ΒΔ περίπου κατεύθυνσιν. Διάρκεια επιχειρήσεων προβλέπεται 2-3 εβδομάδες.
Συμμορίται
Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών και συμπληρωματικώς υπό των αρμοδίων γραφείων των μονάδων στρατού επί τη εξελίξει των επιχειρήσεων.
ΣΚΟΠΟΣ:
Η καταστροφή των συμμοριακών συγκροτημάτων των ευρισκομένων εις την ως άνω περιοχήν.
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Εις τας επιχειρήσεις ταύτας η Αεροπορία θα συμμετάσχη διά των κάτωθι μονάδων:
335 Μ.Δ. εις ΛΑΡΙΣΑΝ
Βον Σμήνος Παρατηρήσεως εις ΛΑΡΙΣΑΝ
337 Μ.Δ. εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Αον Σμήνος Παρατηρήσεως εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μοίρα Μεταφορών Αερ/ρίας εις ΧΑΣΑΝΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Τα κάτωθι αποσπάσματα συγκροτούμενα εγκαίρως θα είναι έτοιμα προς μετακίνησιν δυο ημέρας από λήψεως παρούσης ως ακολούθως:
Εκ της Α.Β.Λ. εις Αεροδρόμιον ΛΑΜΙΑΣ
8 αεροπλάνα ΧΑΡΒΑΡΤ
2 “ ΩΣΤΕΡ-(H.F)
Εκ της Α.Β.Ε. εις Αεροδρόμιον ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6 αεροπλάνα ΣΠΙΤΣ
3 “ ΧΑΡΒΑΡΤ
1 “ ΩΣΤΕΡ
και ενδεχομένως
Εκ της Α.Β.Ε. εις Αεροδρόμιον ΑΡΑΞΟΥ
6 Αεροπλάνα ΣΠΙΤΣ
Τα αερ/φη θα μετακινηθώσι μετά των πληρωμάτων και του απαραιτήτου διά την συντήρησίν των τεχνικού προσωπικού.
Τούτο θα μετακινηθή δι’ αερ/νων ΑΝΣΟΝ και ΝΤΑΚΟΤΑ τιθεμένων εις την διάθεσίν του υπό της Α.Δ.Α. εγκαίρως.
Χρόνος μετακινήσεως κατόπιν σήματος της Α.Δ.Α.
Τα αερ/φη των αποσπασμάτων αντικαθίστανται υπό των βάσεών των ευθύς ως ήθελον τεθή εκτός ενεργείας.
Η υπόλοιπος δύναμις των αερ/φών των ανωτέρω μονάδων θα ενεργή εκ των βάσεων ΛΑΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
4 αερ/φη ΝΤΑΚΟΤΑ και ΑΝΣΟΝ της Μ.Μ.Α. θα τηρούνται καθημερινώς εις κατάστασιν αναμονής από της ενάρξεως μέχρι πέρατος των επιχειρήσεων. Διάθεσις τούτων κατόπιν σήματος της Α.Δ.Α. ή του προκεχωρημένου κλιμακίου της.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ:
Δ/σεων – Μ.Μονάδων Στρατού – Αερ/μίων – διά τηλεφώνου εγκαθιστα-μένου μερίμνη του Στρατού.
Μεταξύ Αερ/μίων – δι’ Α/Τ. Η εγκατάστασις των Σταθμών εις τα Αερ/μια (ΛΑΜΙΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ) γεννήσεται μερίμνη της Α.Δ.Α. (Τμήμα “Σ”). Μήκος κύματος το τοιούτον του δικτύου Α.Δ.Α. Διευθύνσεων Σταθμός ο τοιούτος του προκεχωρημένου κλιμακίου Α.Δ.Α. (ΛΑΜΙΑ). Ώρα εργασίας συμφώνως τη διαταγή του διευθύνοντος σταθμού.
Ο Α/Τ ΑΡΑΞΟΥ θα συντονισθή εις το δίκτυον Α.Δ.Α. από της ενάρξεως των επιχειρήσεων μέχρι πέρατος αυτών. Σήματα μη επιχειρήσεων της βάσεως ταύτης θα διαβιβάζωνται εις Α.Δ.Α. ήτις θα εξασφαλίζη την περαιτέρω αποστολήν εις τους αποδέκτας των.
Σήματα κρυπτογραφικά προοριζόμενα δι’ Αερ. Αποσπάσματα θα αποστέλωνται μέσω των Μονάδων Στρατού.
Αερ/μίων-Αερ/νων- διάα των Σταθμών V.H.F. των Αεροδρομίων (όπου διατίθενται τοιούτοι).
Αερ/νων-Επιγείων τμημάτων- διά των σταθμών των διατεθησομένων οχημάτων επαφής, ων η θέσις να κοινοποιήται εγκαίρως εις τα γραφεία επιχειρήσεων των Αερ/μίων.
Αερ/νων-Πυρ/κού Στρατού- διά των σταθμών 22 των εγκατεστημένων επί αερ/νων ΩΣΤΕΡ και ενδεχομένως διά των επί των αερ/νων ΧΑΡΒΑΡΤ σταθμών V.H.F.
Αερ/νων-Πυρ/κού Στόλου- διά του V.H.F κομβίου “Α”.
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ως εμφαίνηται εκ του Δελτίου Πληροφοριών οι συμμορίται εις την περιοχήν ταύτην ευρίσκονται κατανεμημένοι εις ομάδας εξ 100 περίπου ανδρών εκάστη. Το έδαφος της περιοχής ταύτης είναι διακεκομμένον και μάλλον δασώδες. Τούτο παρέχει εις τους συμμορίτας μεγάλας ευκολίας καλύψεως και αποκρύψεως.
Συνεπώς το έργον των αερ/νων αναγνωρίσεως παρουσιάζεται κάπως επίπονον. Είναι όμως βέβαιον ότι οι συμμορίται θα εξαναγκασθώσι να κινηθώσι και την ημέραν και επί παντοειδούς εδάφους λόγω των κινήσεων του Στρατού.
Είναι συνεπώς απαραίτητον όπως καθ’ όλην την ημέραν ίπτανται άνωθεν της περιοχής αναγνωριστικά αερ/φη διά να εντοπίσουν τους συμμορίτας όταν ούτοι υποχρεωθούν να κινηθούν.
Εάν συμμορίται κατορθώσουν να αποφύγουν την μάχην είναι μάλλον πιθανόν να προσπαθήσουν να διαφύγουν προς Β και ΒΔ κατεύθυνσιν.
Η επιτήρησις συνεπώς των τομέων της ΙΧ και Χ Μεραρχίας έχει προτεραιότητα έναντι άλλων τοιούτων. Τα αναγνωριστικά αερ/να του αποσπάσματος ΑΓΡΙΝΙΟΥ θα αναλάβουν την συνεχή επιτήρησιν του τομέως της ΙΧ Μεραρχίας ενώ τα τοιαύτα του Αποσπάσματος ΛΑΜΙΑΣ του τομέως της Χ Μεραρχίας.
Αι ανάγκαι της Ι Μεραρχίας εις αερ/κήν υποστήριξιν θα εξυπηρετούνται κατ’ αρχήν υπό της βάσεως ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. Αι επεμβάσεις των μαχητικών της Α.Β.Λ. κατόπιν αιτήσεως των αναγνωριστικών της ΛΑΜΙΑΣ ή διαταγής του κλιμακίου Α.Δ.Α.
Ανάλογος η επέμβασις των μαχητικών ΑΓΡΙΝΙΟΥ, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων οπότε δύναται να γίνη αιτήσει του Ελεγκτού Αέρος ΙΧ Μεραρχίας προς το Αερ/μιον ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
Άπασαι αι αιτήσεις δι’ άμεσον υποστήριξιν φιλίων τμημάτων υποβάλλονται εις το κλιμάκιον Α.Δ.Α. (ΛΑΜΙΑ) εκτός εάν είναι λίαν επειγούσης φύσεως.
Αι αιτήσεις κανονισμού βολής πυρ/κού στρατού ή στόλου υποβάλονται εις το αυτό κλιμάκιον ΑΔΑ (ΛΑΜΙΑΝ) καθορίζουσαι απαραιτήτως είδος χρησιμοποιηθησομένου σταθμού Α/Τ (V.H.F ή H.F) διά την συνεννόησιν.
Αιτήσεις ρίψεως εφοδίων υποβάλλονται εις το αυτό κλιμάκιον ΑΔΑ (ΛΑΜΙΑΝ). Χρησιμοποίησις μαχητικών. Αναγνωριστικών αερ/νων και μέσων πυρός κατά τας αποστολάς συμφώνως σχετικάς οδηγίαις Α.Δ.Α. ή τέως ΔΑΣ
Υπενθυμίζονται οδηγίαι αποφυγής Α/Α βολής.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Αι διατιθέμεναι αερ/καί δυνάμεις διά τας ανωτέρω επιχειρήσεις τίθενται υπό τας Δ/γάς του κλιμακίου Α.Δ.Α. του σταθμεύοντος εις ΛΑΜΙΑΝ. Αρμοδιότης τούτου οία και η της Α.Δ.Α.
Τα τυχόν σταθμεύοντα εις ΑΡΑΞΟΝ αερ/να τελώσιν υπό τας Δ/γάς του Δ/τού του αποσπάσματος ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
Έδρα του ΔΑΥ Α΄ διά τας επιχειρήσεις ταύτας ορίζεται το ΑΓΡΙΝΙΟΝ ή ο Σταθμός Δ/σεως ΙΧ Μεραρχίας, εφ’ όσον αι τηλεφωνικαί επικοινωνίαι του Σταθμού τούτου με το Αερ/μιον το επιτρέπουν.
Καθήκοντά του τα τοιαύτα Ελεγκτού Αέρος.
Ο ΔΑΥ Β΄ να αποστείλη αντιπρόσωπόν του εις την Χ Μεραρχίαν όστις θα εκτελή καθήκοντα Ελεγκτού Αέρος διαβιβάζων τας αιτήσεις του εις κλιμάκιον Α.Δ.Α. (ΛΑΜΙΑ) τηλεφωνικώς ή δι’ Α/Τ. Αναφοραί αποστολών υποβάλλονται αμέσως μετά την προσγείωσιν εις το κλιμάκιον της Α.Δ.Α. (ΛΑΜΙΑΝ).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ
Η Α.Β.Ε. διά του Δ/του της 337 Μ.Δ. να εξασφαλίση την ύπαρξιν καυσίμων, πυρ/κών και λοιπών υλικών εξυπηρετήσεως αερ/φών εις τα αερ/μια ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ,ΑΡΑΞΟΥ καθ’ όλην την διάρκειαν της επιχ/σεως.
Το τμήμα “Σ” της Α.Δ.Α. να εξασφαλίση την καλήν λειτουργία του δικτύου διαβιβάσεων και να καθορίση χαρακτηριστικά κλήσεως των σταθμών του κλιμακίου ΛΑΜΙΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ και ΑΡΑΞΟΥ.
Μέτρα ασφαλείας των αερ/μίων ΑΓΡΙΝΙΟΥ και ΛΑΜΙΑΣ μερίμνη της Α.Β.Ε. ερχομένης εις συνεννόησιν με τας κατά τόπους Στρατ. Διοικήσεις.
ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ
Απεδείχθη ότι αι αερ/καί επεμβάσεις είναι αποτελεσματικαί όταν αι διαβιβάσεις λειτουργούν ικανοποιητικώς. Αι βάσεις παρακαλούνται να καταβάλωσιν ιδιαιτέραν φροντίδα διά τους ασυρμάτους των αερ/φών.
Τα αερ/να ΩΣΤΕΡ τα διατεθησόμενα διά τας επιχειρήσεις να εφοδιασθώσι διά σταθμού Α/Τ Νο 22 και να εξασφαλισθή διά δομικής εις τον αέρα η καλή λειτουργία τούτων.
Δελτία διαθεσιμότητος αερ/φών και πληρωμάτων να υποβάλωνται καθ’ εκάστην εις κλιμάκιον Α.Δ.Α.
Αναφέρατε λήψιν διά σήματος.

ΕΜΜ.ΚΕΛΑΪΔΗΣ
Σμήναρχος
Αρχηγός
Ανωτέρας Διοικήσεως Αεροπορίας

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
Α.Β.Ε.
Α.Β.Λ.
ΔΑΥ Α΄
ΔΑΥ Β΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΓΕΑ
ΓΕΣ
Α΄ΣΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α.Β.ΑΡΑΞΟΥ
ΔΑΥ Γ΄

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s