Η Ελληνική άμυνα προκαλεί τον θαυμασμό εχθρών και φίλων

Η Ελλάδα προκαλεί τον θαυμασμό όλων

Σύμφωνα με καταγραφές ακόμα και οι Γερμανοί παραδέχονται την ανδρεία και το ύψιστο ηρωικό και αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων:

«Τα επιτιθέντα συντάγματα είχαν ήδη πείραν διασπάσεως ωχυρωμένων γραμμών εκ προηγουμένων εκστρατειών, εις τας οποίας είχον λάβει μέρος. Οι Έλληνες όμως φρουροί των οχυρών ημύνθησαν παρά τα φλογοβόλα και τας χειροβομβίδες, μετά σκληρού φανατισμού, ανάλογον του οποίου δεν είχον συναντήσει οι Γερμανοί στρατιώται εις ουδεμίαν των προηγουμένων εκστρατειών των. Εφ’ όσον και εις ακόμη στρατιώτης ηδύνατο να παραμείνει εις το οχυρό του, επυροβολεί».

Από το άρθρο «Οι ανδρείοι Έλληνες» του στρατηγού Πάουλ Χάσσε σε γερμανική εφημερίδα.     

«Η ιστορική δικαιοσύνη, με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο Έλλην στρατιώτης ιδίως επολέμησε με ύψιστον ηρωισμόν και αυτοθυσίαν. Εσυνθηκολόγησε μόνον όταν η εξακολούθησις της αντιστάσεως δεν ήτο πλέον δυνατή και δεν είχε κανέναν λόγο».

Από τον λόγο του Χίτλερ στο Reichstag 4/5/1941.

«Εκλεκτά ελληνικά στρατεύματα υπερήσπισαν με εντελώς εξαιρετικόν ηρωισμόν τα οχυρά της γραμμής Μεταξά. Προεκλήθησαν ως εκ τούτου συγκρούσεις εξ εγγυτάτης αποστάσεως, τόσον πείσμονες και έντονοι, όσον δεν είχον λάβει μέχρι τούδε χώραν εις κανέν άλλο πολεμικόν θέατρον».

Από το ανακοινωθέν του Στρατηγείου του Χίτλερ 11/6/1941

«Οι Έλληνες υπερασπίστηκαν την πατρίδα των γενναίως…[οι Γερμανοί στρατιώτες] να μεταχειρισθούν τους Έλληνες αιχμαλώτους όπως αξίζει εις γενναίους στρατιώτας».

Ο στρατάρχης von List αρχηγός της 12ης Στρατιάς στην ημερήσια διαταγή του μετά την λήξη των εχθροπραξιών της επιχείρησης «Μαρίτα».

«Είχομεν ακούσει να ομιλούν δια την γενναιότητα και τον ηρωισμόν του Ελληνικού Στρατού, αλλά δεν εφανταζόμεθα την γενναιότητα και τον ηρωισμόν τον οποίον επέδειξαν οι στρατιώται σας. Επολεμήσατε θαυμάσια! Θαυμάσια! Και πάλιν σας συγχαίρω εγκαρδίως».

Ο διοικητής του XVIII Γερμανικού Ορεινού Σώματος Στρατού, Franz Böhme, προς τον Επιτελάρχη του Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΣΑΜ), Συνταγματάρχη(ΠΒ) Παν. Καλογερόπουλο. 

«Επολεμήσατε θαυμάσια, το πυροβολικόν σας ήτο υπέροχον, αι πλαγιοφυλάξεις σας αποτελεσματικόταται. Μόλις εκινείτο και μία ομάδα μάχης, εδέχετο επιτυχώς βολήν. Αν τα βλήματα σας δεν είχον κατά τα 4/5 αφλογιστίας, ουδέν από τα μετασχόντα εις τον αγώνα τμήματα μας θα εσώζετο από την κόλασιν εκείνην του πυρός».

Ο επιτελάρχης του XXX Γερμανικού Σώματος Στρατού Otto Hartmann, που έδρασε στη Θράκη, προς Αντιστράτηγο Παναγιώτη Δέδε, διοικητής της Ομάδος Μεραρχιών. 

«Επολέμησα εις την Πολωνίαν και την Γαλλίαν αλλά ουδαμού συνήντησα τόσον αποτελεσματικήν και φθοροποιόν αντίστασιν όσον εις την Ελλάδα».

Ο διοικητής της 72ης Γερμανικής Μεραρχίας, Αντιστράτηγος Matteklott, προς τον διοικητή του ΤΣΑΜ Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Μπακόπουλο.

«…Η επιβράδυνσης υπό της Ελλάδος της κατά Ρωσίας επιθέσεως υπήρξεν ολέθρια δια τον αγώνα του Άξονος».

Έγγραφον αρχείου Νυρεμβέργης

Ακόμη και ο ίδιος Αδόλφος Χίτλερ αναφέρει ότι οι Έλληνες ήταν ο μόνος στρατός που άντεξε στα στούκας.               

Οι σύμμαχοι μας γάλλοι μας επευφήμησαν με τα εξής λόγια:

«Αληθής εποποιία εγράφη και γράφεται ακόμη από τους ολίγους  άνδρας των Ελληνικών οχυρών. Οίτινες επί τόσον καιρόν συνεκράτησαν ισχυρότερας Γερμανικάς δυνάμεις και εματαιώσαντο αρχικόν Γερμανικόν σχέδιον.όπως δημιουργηθή δια ραγδαίας προελάσεως άμεσος κίνδυνος δια όλον συμμαχικόν μέτωπον. Οι άνδρες αυτοί ηδυνήθησαν, δια του ηρωισμού των, να μεταβάλουν εις πραγματικά φρούρια τα οχυρά της γραμμής Μεταξά. Ο ι Έλληνες αξιωματικοί των οχυρών αυτών, ιδίως δε του Ρούπελ και του Περιθωρίου και του Λίσσε, εξακολουθούν πάντοτε να αμύνονται μετά υπέροχον πείσματος εναντίον εχθρού, που ρίπτει κατ’ αυτών τόννους οβίδων βαρέος πυροβολικού, βόμβας μεγάλου διαμετρήματος με τα στούκας, και χρησιμοποιεί άρματα μάχης διαφόρων μεγεθών, ειδικά συνεργεία μηχανικού δια την ανατίναξιν των σκυροκονιαμάτων, αλεξιπτωτιστάς, ακόμη δε και φλογοβόλα μηχανήματα. Η αντίστασις αυτή προσεγγίζει τα όρια του υπερανθρώπου, έχει  δε προκαλέσει την έκπληξιν και αυτού του εχθρού».Ανταποκριτής του Ανεξάρτητου Γαλλικού Πρακτορείου στο μέτωπο της Ελλάδας 9/6/1941

Οι Άγγλοι αναγνωρίζουν τα κατορθώματα μας λέγοντας:

«…η καθυστέρησις ισχυρών  Γερμανικών δυνάμεων εις τας επί των βουλγαρικών συνόρων διαβάσεις, όπου ελάχιστα  Ελληνικά τμήματα, επανδρούνται τα ανασταλτικά  οχυρά της μεθορίου, διεξεδίκησαν επί μακρά ημερονύκτια κάθε σπιθαμήν εδάφους προς τους Γερμανούς, επέφερεν αναμφισβήτητον αναβολήν εις την πραγματοποίησιν των σχεδίων του Γερμανικού Επιτελείου. Η ηρωική αντίστασις των Ελλήνων στρατιωτών των οχυρών προεκάλεσε τον θαυμασμό και αυτού ακόμη του εχθρού. Αιχμαλωτισθέντες Γερμανοί αξιωματικοί ανέφεραν, ότι πολεμήσαντες εις την Πολωνίαν, την Νορβηγίαν και την Γαλλίαν ουδαμού αντιμετώπισαν τιουούτους στρατιώτας».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λονδίνου, 10/6/1941.

«Από εδώ και πέρα δε θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

                                                                                 Ουίνιστων Τσόρτσιλ

«Αι αρεταί αυταί θα ενισχύσουν τον Ελληνικόν λαόν και κατά την παρούσαν στιγμήν της δοκιμασίας. Θα σας παράσχομεν την δυνατήν βοήθειαν μαχόμενοι εναντίον κοινού εχθρού και θα μοιραστόμεν την κοινήν νίκην».

                                                                                Ουίνιστων Τσόρτσιλ

«Η γενναιότης και αποφασιστηκότης των ελληνικών στρατευμάτων κέρδισαν τον θαυμασμόν των ελευθέρων λαών του κόσμου».

 Anthony Eden

Οι Ρώσοι μας ευχαριστούν λέγοντας:

«Επολεμίσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε . Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν είναι δυνατόν να γίνη άλλως, διότι είσθε ΕΛΛΗΝΕΣ. Εκερδίσαμεν χρόνον διά να αμυνθώμεν. Ως  Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε».

Ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας

Ωστόσο όλες αυτές οι επευφημίες παρέμειναν μόνο σχόλια. Μόνο λόγια για την χώρα στην οποία υποσχόταν ότι θα μοιραστεί μαζί τους την κοινή νίκη. Τους ανθρώπους τους οποίους διαβεβαίωναν ότι δεν θα λησμονήσουν ποτέ τα κατορθώματα τους. Κι όμως όλα αυτά τα λόγια τα πήρε ο άνεμος.

ΠΗΓΕΣ

Η Ελληνική άμυνα προκαλεί τον θαυμασμό εχθρών και φίλων

Βιβλίο, Το Ρούπελ, σελίδες 157,158 

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s