ΒΑΛΤΕΤΣΙ-«Ηρίστευσεν εις τούτον τον πόλεμον ο Καπιτάν Κυριακούλης.Έδειξε,γενναιότητα και επιδεξιότητα.»

«Ό δέ Πετρόμπεης, διατρίβων είς Καλαμάταν, έγραψεν εις όλους τους Προκρίτους τής Πελοπον­νήσου, ότι είναι ανάγκη νά συνέλθωσιν είς έν τών μεσογείων μερών, και νά συσκεφθώσι, τίνι τρόπω νά βάλωσι τά πράγματα είς όπωσούν ευταξίαν, και νά οίκονομηθώσι χρήματα διά μισθούς τών Μανιατών, οίτινες δεν ήθελον καθ’ ούδένα τρόπον νά έκστρατεύσωσιν άνευ χρημάτων.

Όθεν απεφά­σισαν νά υπάγουν τινές τών Προκρίτων, άλλ’ επειδή έν τοσούτω είχεν έμβει ό Κεχαγιάς είς τήν Τριπολιτζάν και ή δύναμις τών έχθρών ηυύξησε, και έφοβούντο οί τήν Τριπολιτζάν πολιορκούντες. μήπως έκστρατεύσωσιν οί έχθροί πανστρατιά είς τάς πέριξ επαρχίας, οί δέ Έλληνες, κατέχοντες πολλάς θέσεις, ήσαν διεσκορπισμένοι. ώστε δεν έδύναντο νά άνθέξωσιν είς τέ πλήθος τών εχθρών, είς οποιονδήποτε μέρος ήθελεν ορμήσουν, διά τούτο έπροσκάλεσαν όλας τάς δυνάμεις τής Πελο­ποννήσου νά υπάγουν έκεί, και νά ενδυναμώσουν τάς θέσεις.

Όθεν απήλθε και ό Ανδρέας Ζαΐμης μετά τών στρατιωτών του έκεί, και ήνώθησαν μετά του Σωτηρίου Χαραλάμπους και Σωτηρίου Θεοχαροπούλου, και έπλησίασαν είς τό στρατόπεδον τών Καρυτινών, ότε κατά τάς 12 Μαΐου έξήλθεν ό Κεχαγιάς και ό Κιαμήλμπεης μέ έξ χιλιάδας περί­που στρατιώτας, και διευθύνθη είς τό Βαλτέτζι, όπου ήτον έστρατοπεδευμένοι ό Καπιτάν Κυριακούλης και ό υιός του Πετρόμπεη Ιωάννης μέ μερι­κούς Μανιάτας, και τινές Καπιταναίοι έκ τής επαρχίας Τριπολιτζάς και Λεονταρίου μέ τους στρατιώτας των, συμποσούμενοι όλοι περί τους χί­λιους.

Έκεί λοιπόν τους έπεριεκύκλωσαν πανταχόθεν οι εχθροί. Ο δέ Κεχαγιάς έστησε το τζατήρι του, και έτοποθέτησε τά κανόνια του εναντίον των Ελ­λήνων, με άπόφασιν να τους εξολοθρεύση, και έπειτα νά προχωρήση εις τάς επαρχίας, να διάλύση όλας τάς πολιορκίας και να ύποτάξη την Πελοπόννησον. Άλλ’ οί Έλληνες, καί τοι πανταχόθεν περι­κυκλωμένοι, άντέστησαν γενναίως, και διήρκεσεν ό πόλεμος δύο ημέρας και μίαν νύκτα.

Έπρόφθασεν εγκαίρως βοήθεια εις τους Έλληνας ότε ό Καπιτάν Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ό Καπιτάν Δημήτριος Κολιόπουλος με τούς Καρυτινούς στρατιώτας, έκτύπησαν πλαγίως τούς εχθρούς καί τέλος πάντων τούς έτρεψαν εις φυγήν εξαίσιο ν, ώστε άφησαν εκεί καί τά τζατήρια, και τά κανόνια και όλας των τάς άποσκευάς, τά όποια έκυρίευσαν οί Έλληνες, οίτινες τούς κατεδίωξαν έως πλησίον της Τριπολιτζάς, και έφόνευσαν έξ αυτών υπέρ τούς διακόσιους έκ δέ των Ελλήνων ολίγοι έφονεύθησαν.

Ήρίστευσεν εις τούτον τον πόλεμον ό Καπιτάν Κυριακούλης, μέ τό νά έδειξε καί γενναι­ότητα και επιδεξιότητα. Ούτος ό πόλεμος εμψύ­χωσε τούς Έλληνας κατά πολλά, και απεφάσισαν νά πλησιάσουν εις την Τριπολιτζάν, και νά κάμουν στενωτέραν την πολιορκίαν.»

Παλαιών Πατρών Γερμανός
Απομνημονεύματα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s