19-21/8/1944…Σφαγή αθώων αμάχων, σε Αγιονόρι και Λίμνες από υπάνθρωπους κομμουνιστοσυμμορίτες

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2016/08/f419a-agionori252822529.jpg

…Επομένως ο πρόεδρος εσαφήνισε προς τους κατηγορουμένους με συνοπτικήν ακρίβειαν τας κατ΄ αυτών γενομένας αιτιάσεις και διέταξε την έναρξη της συζητήσεως, προσδιορίσας δε την τάξιν της εξετάσεως των μαρτύρων διέταξε και απεχώρησαν ούτοι εις τα δι΄ αυτούς παρασκευασμένα και επ΄ αλλήλων κεχωρισμένα δωμάτια του καταστήματος, οι μεν της κατηγορίας και πολιτ. Αγωγής δηλαδή εις εν δωμάτιον, οι δε της υπερασπίσεως εις έτερον , προς δε παρήγγειλε να καταβληθή η πρέπουσα προσοχή προς αποφυγήν πάσης αθεμίτου συνεντεύξεως κατά το άρθρον 383 της ποινικής Δικονομίας, ο δε μάρτυς της κατηγορίας, όστις μετά την αποχώρησιν των λοιπών παρέμεινεν εν τω ακροατηρίω ερωτηθείς υπό του προέδρου περί της ταυτότητάς του κλπ.

Απήντησεν ότι ονομάζεται Αναστάσιος Αλεξάνδρου Τσούμπας, εγεννήθη και κατοικεί εις Λίμνες, είναι ετών 29, γεωργός και χριστιανός ορθόδοξος, τους κατηγορούμενους γνωρίζει απλώς, ορκισθείς δ΄ επί του ιερού Ευαγγελίου κατά το άρθρο 121 της ποινικής Δικονομίας, μη υπαρχούσης αντιρρήσεως παρ΄ ουδένα ως προς την ορκισίν του, καθ’ο πολιτικώς ενάγοντος, και εξετασθείς επί της εν γένει δικαζομένης πράξεως κατέθεσεν ό τι και εν τη προανάκρισει του και ανακρίσει του, προσθείς ότι: Τον Οκτώβριον του 1943 ήλθεν η ΟΠΛΑ στο χωριό μας, εκεί ευρίσκετο και ο αδερφός μου Λοχαγός, εις τούτον είχον προτείνει να ακολουθήση τ΄ αντάρτικο , αλλ΄ αυτός καταλλήλως απέφευγε και το Σεπτέμβριο του 1943 τους το ξεκαθάρισε, ότι δεν πρόκειται να τους ακολουθήση. Όταν ήλθεν η ΟΠΛΑ ανεχώρησε φοβηθείς, η ΟΠΛΑ τότε μας φοβέριζε κλπ. Οργάνωσις δηλ. οι υπεύθυνοι μας είπαν να ειδοποιήσωμεν τον αδερφόν μας να επιστρέψη, άλλως θα μας φονεύσουν. Εφοβήθημεν και ειδοποιήσαμεν να έλθη, αλλά ούτος ηρνήθη και έφυγε διά Κάϊρον. Τότε οι απειλές μεγάλωσαν. Το Απρίλιον ήλθε στο χωριό ο Μπούκης με έναν Σακολέβαν, τους οποίους φιλοξενήσαμε στο σπίτι μέχρι των Γερμανικών επιχειρήσεων. Τον Αύγουστο ήλθε στο χωριό μια ομάς ΟΠΛΑ (Ανδρεαδάκης, Παπαρρήγας, Παπασωτηρίου, Ροντήρης, Μπούκης, Μώρος, Τσεμπεράς, Μπουγιατάκης, Κούρος, Μίττας, Παπαγεωργόπουλος) κατά τις 15 Αυγούστου 1944 μάθαμε ότι σκότωσαν 15-20 Γκερμπεσιώτας, εις τας 19 Αυγούστου κτύπησε η ΟΠΛΑ την καμπάνα να συγκεντρωθή το χωριό. Πήγαινα και εγώ και πέρασα από το σπίτι του γαμβρού μου Κολεβέντη, να πάμε μαζί, εκεί ήλθε ο Κακούρος και είχε ένα χαρτί στο χέρι, και φώναξε το όνομα του γαμβρού μου και τον πήρε και αμέσως σχεδόν με πήραν και εμένα, και ταυτοχρόνως εγένετο σ΄ όλο το χωριό συλλήψεις και μας πήγαιναν στο σπίτι του Κακούρου και έφερναν και του Μελέτη. Μας έδεσαν και μας έδωσαν μια κλωτσιά και μας έσπρωχναν μέσα. Εκεί είδα και τον πατέρα. Μετ΄ολίγα λεπτά πήραν έναν Μπέκα και τον εξετέλεσαν ως έμαθον έξω στην εκκλησία. Δεμένοι μείναμε μέχρι τις 9 το βράδυ και μας πήραν συνοδεία και μας πήγαν στην Σέσια. Εκεί κοιμηθήκαμε. Το πρωϊ είδαμε εκεί τους Χρήστον Παπαγεωργόπουλον, Γ. Παπαψωμάν, Μιχ. Ζέρβαν, δύο γυναίκας, την Μαρία Λιλή, τον Ανδρεαδάκην, τον Κούρον, τον Καπετάν Γιώργη, και άλλους με όπλα, μαστίγια κλπ. Ο Κούρος , πήρε τον Πίτσιο και τον πήγε πιο πέρα και τον εξήτασε ο Ανδρεαδάκης. Έπειτα καλούσαν ένα-ένα και τους εξήταζαν και εγύριζαν. Αρχηγός της συνοδείας ήτο ο Καπετάν Γεώργ.. μας ωδήγησαν πίσω στο χωριό στο κρατητήριον, όπου μπαινόβγαιναν πολλοί της ΟΠΛΑ, Το απόγευμα ο Ανδρεδάκης ήλθε και άφησε μερικούς που δήλωσαν ότι θα πάνε αντάρτες. Την στιγμή εκείνη έφεραν τον Ιατρό Λαδή τον οποίον έδειραν ο Κούρος στην πόρτα του κρατητηρίου ήλθαν ο Μπούκης, ο οποίος ρώτησε τον Λαδή εάν θέλει τίποτε για την οικογένειά του, και αυτός του είπε να πάει στη μητέρα του Παπαψωμά. Το χωριό άρχισε να μαζεύεται έξω από το κρατητήριον. Τότε ήλθε και ο Οικονόμου, ο οποίος με ρώτησε εάν με ανέκριναν . Τότε ήρχισαν να διαβάζουν απ΄ έξω, ότι δήθεν διαβάζουν κατηγορητήρια. Τον πατέρα μου που είχαν καλέσει προηγουμένως, του έκαναν ανάκριση και ήκουσα σφοδρόν διάλογον. Όταν γύρισε στο κρατητήριον μου είπε ότι θα τον σκοτώσουν. Ο Παπάς, φώναζε απ΄ έξω, ότι πρέπει όλοι να σκοτωθούν διότι είναι αντιδραστικοί. Έπειτα ο κόσμος διελύθη. Μπήκε μέσα ο Ανδρεαδάκης και ο Κούρος, ο οποίος μας μας έλεγε ότι είναι χασάπης και ότι εκτελεί διαταγές. Μας ζήτησαν τα δακτυλίδια και μας τα πήραν και έφυγαν. Ο γαμβρός μου ζήτησε τσιγάρο και ένας της ΟΠΛΑ τον κτύπησε. Κατόπιν έφεραν στο κρατητήριον και τα αδέρφια μου, τον Κ. Πίτσιον, Χρ. Νώτη, Θ Νώτη, Μαρίνα Πίτσου και ο Θ. Νώτης μου είπε ότι δεν γλιτώνουμε, ότι γίναμε «α λα Καραθούλη» .Εγώ πλησίασα στ΄ αδέρφια μου και ρωτηθήκαμε τι θα γίνη. Στο κρατητήριον ήλθε ο Παπασωτηρίου και είπε του πατέρα μου ότι δεν περίμενε απ΄ αυτόν να σαμποτάρει τον αγώνα. Ο Παπαψωμάς μας κοιτούσε από την πόρτα. Κατά τας 8 το βράδυ ήλθεν ο Γκαβός και φώναξε μερικά ονόματα, μεταξύ των οποίων και εμένα και μας πήγαν στο Γραφείο ,εκεί ήλθε ο Ιωάννης Οικονόμου και μου είπε ότι θα με απολύση καθώς και τον Βαγγέλη. Μετά 10 λεπτά ήλθε πάλι και με έλυσε και με πήγε σ΄ ένα άλλο δωμάτιο, όπου ευρίσκετο ο Γκαβός και μου είπε να φύγω, διότι είμαι ελεύθερος. Εγώ παρεκάλεσα διά τ΄ αδέρφια μου και μου είπαν να περιμένω έξω. Ενώ περίμενα ήλθε ένας και με έδιωξε και πήγα σπίτι. Κατά τας 11 την νύκτα έβγαλαν τους κρατουμένους, τους έδεσαν και υπό ισχυράν συνοδείαν τους πήγαν στ΄ αμπέλια, σ΄ ένα χαντάκι και του έσφαξαν. Ο Νώτης δεν μπορούσε ν΄ ακολουθήση και τον έσφαξαν καθ΄ οδόν. 19 έσφαξαν και 4 έστειλαν στο Αγιονόρι. Το πωϊ στις 21 Αυγούστου γύρισαν οι Δ. Ζώγαλης-Ρουστέμης-Καμπούρης-Γκολέμης-Καραμάνος-Τσέκας-Στάθης –Σταμάτης-Λέκκας κλπ. Έμαθα από τον Οικονόμου ότι ζούν οι κρατούμενοι μου είπε την επομένην. Μετά 10-15 ημέρας έμαθα από ένα Καμπούρη ότι τους είδε σφαγμένους. Όταν γύρισαν είδα 5-6 ξένους της ΟΠΛΑ οι οποίοι πήγαιναν στα σπίτια των συλληφθέντων και έπερναν διάφορα πράγματα. Της αδερφής μου της πήραν όλα τα πράγματα και το σπίτι της το έκαναν αποθήκη της Ε.Τ.Α. Επίσης πήραν όλα τα πράγματα του σπιτιού και του μαγαζιού του Νώτη, ελεηλάτησαν τα σπίτια των εκτελεσθέντων. Στο σπίτι μου ήτο η βιβλιοθήκη του αδερφού μου, επήραν όσα βιβλία ήθελαν και ο Παπαρρήγας είπε ότι δεν μου παίρνουν το σιτάρι διότι πήραν της αδερφή μου, πήραν και δύο στολές του αδερφού μου, μας τρύγησαν τ΄ αμπέλι κλπ. Από τον Ιωαν. Κορίλλην έμαθα πως έσφαξαν τον Νώτη. Τους άλλους δεν έμαθα πως του έσφαξαν. Υπεύθυνους θεωρώ τους 1) Παπαψωμάν, διότι ήτο Γραμματέας του Κόμματος και είχε μεγάλη δύναμιν, 2) Ιωάννην Οικονόμου ως υπεύθυνον του Ε.Α.Μ. , 3) Γ. Οικονόμου ως υπεύθυνον του εφεδρικού ΕΛΑΣ 4) Γ. Γκολέμην ως συνηπεύθυνον ΕΑΜ. 5) Παπαμιχαήλ ως πρώτον Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, 6) Κούκον, διότι εχρησιμοποιήθη ως όργανον εναντίον των αδερφών μου όπως με εβεβαίωσεν ο Δ. Ρωμέσης που ήτο κατηγορούμενος διά την αυτήν αιτίαν, εξετασθείς κατ΄ αντιπαράστασιν, 7) Παπάς, διότι ήτο υπεύθυνος κατά τον Μάρτιον και διότι φώναζε στην συγκέντρωσιν να μας σκοτώσουν μέχρι γάτας, 8) Δ. Νώτην ως υπεύθυνον Ασφαλείας και κατά την γνώμιν μου ηρωτήθη, 9) Τσέκαν διότι ήτο ευνοούμενος του Κόμματος. Όλοι οι ανωτέρω σφαγιασθέντες εγνώριζον ότι θα εσφάζοντο, διότι θα τους το είχεν ειπή ο υπεύθυνος και διότι είχον προηγηθή τοιούτου είδους σφαγαί. Ανδρεαδάκης-Παπαρρήγας-Παπασωτηρίου ήσαν οι άνθρωποι οι δυναμικοί με εξουσίαν μεγάλην, με του Νίκου Ψηλού μετέβαιναν από χωριό σε χωριό και έκαναν συλλήψεις και διέτασαν εκτελέσεις. Ο Μπούκης ήτο στα μέσα και τα έξω και διαβεβαίωσε ψευδώς ότι δεν θα πειράξουν τ΄ αδέρφια μου και ενώ ηδήνατο να σώση τ΄ αδέρφια μου δεν το έκαμε, αλλά συνετέλεσε στην εκτέλεσι. Όταν ήρχοντο στο χωριό οι ανωτέρω συζητούσαν με τους υπευθύνους. Ο Οικονόμου μου είπε ότι θα σώση εμένα και τον αδερφόν μου. Οι ανωτέρω υπεύθυνοι έβγαζαν τας αποφάσεις. Μόλις ήρθαν στο χωριό, συνεκέντρωσαν το χωριό στην εκκλησία και μίλησε ο Παπαψωμάς και είπε ότι και το χωριό μας υπήρχε αντίδρασις και ότι τας ξεκαθαρίσουν αργότερα. Ο Τσέκας ήτο σύνδεσμος και έμπιστος της ΟΠΛΑ, δεν γνωρίζω εάν πήγε στο Τάτσι την ημέραν εκείνη. Η ΟΠΛΑ συνήντησε τους υπεύθυνους και συνενοήθη μαζί των. Ο Παπάς μίλησε μαζί με τον Ανδρεαδάκην κλπ. Είπε ότι πρέπει να σκοτωθούν όλοι μέχρι και γάτας. Ο Καμπούρης έμαθα ότι έκανε συλλήψεις και ήτο έμπιστος της τοπικής ΟΠΛΑ Δια του Δ. Ζώγαλην επίσης ήτο της τοπικής ΟΠΛΑ. Απ. Γκολέμης επίσης της τοπικής ΟΠΛΑ. Ο Ανάργ. Καραμάνος, ό Ε. Λέκκας είχε κάνει συλλήψεις. Τον Μπέκα είχαν έξω στην εκκλησία, μίλησε ο Ανδρεαδάκης και κατόπιν είπε να τον σκοτώσουν και τον κτύπησαν, ο δε Κακούρος τον σκότωσε με το μπιστόλι του. Ο Λέκκας είναι ζωοκλέπτης μεγάλος. Ο Λέκκας έφερε τον Μπέκα και συνετέλεσε στην εκτέλεσι διότι του είχε κλέψει πράγματα και ήθελε να τον εξοντώση. Όταν ήλθαν οι Γερμανοί στις 26 Μαϊου εγώ είχα φύγει, έμαθα όμως ότι σκότωσαν 78 άτομα, τα οποία δεν είχαν καμμίαν θέσιν στο αντάρτικο, του πήραν μπάλα. Όταν ήλθαν οι Γερμανοί ο παπάς έμεινε στο χωριό. Ο Κούκος δημιούργησε την κατηγορίαν κατά του πατέρα μου, του Ρωμέση και Λαδή, ότι δηλαδή συνεκένρωσαν όπλα για να χρησιμοποιήσουν κατά των ανταρτών. Οι υπεύθυνοι του χωριού είναι εκείνοι πο είχαν τον πρώτο λόγο στις εκτελέσεις. Εκ των εκτελεσθέντων ουδείς ήτο εναντίον των ανταρτών και ουδείς είχε συνεργασθή ή είχαν σχέσεις με τους Γερμανούς. Ο παπάς έφερε το παιδί του στο χωριό και το σκότωσαν οι Γερμανοί. Η ιδία ομάς σκότωσε πρώτα τους Γκερμπεσιώτες και έπειτα ήλθε στο χωριό μας. Για πιά αιτία είχεν έλθει ο Μπούκης στο χωριό δεν έμαθα. Αυτός έλεγε ότι ανήκε στην ΕΛΔ και έκανε διαφώτιση. Όταν γύρισε ο πατέρας μου από την ανάκρισιν μου είπε ότι θα τον σκοτώσουν και ότι τον παίρνουν στο λαιμό τους οι Παπαψωμάς, Οικονόμου, και παπάς .. η κατηγορία ήτο ότι πήγε ο αδερφός μου ο Λοχαγός στο Κάϊρο. Ο Παπασωτηρίου υπήρξε τύραννος της Ερμιονίδος όπως έχω ακούσει, ο Κολεβέντης έλεγε ότι ο παπάς τον κατηγόρησε. Η ΟΠΛΑ ήλθε με πρόγραμμα τας εκτελέσεις και με σχέδιο ομαδικών εκτελέσεων για να κατατρομάξουν τον κόσμο…….! *(* σ.σ. Βλ. και στην “ανάρτηση” (070). «Αίμα Ρε….!» ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΦΑΓΩΝ στα χωριά ΑΓΙΟΝΟΡΙ και ΛΙΜΝΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ το 1944! Την σχετική μαρτυρία του Αναστάσιου Αλεξάνδρου Τσούμπα.)

Μετ΄αυτόν προσήλθεν ετέρα μάρτυς της κατηγορίας ήτις ερωτηθήσα υπό του Προέδρου περί της ταυτότητάς της κλπ. Απήντησεν ότι ονομάζεται Αικατερίνη χήρα Κωνστ. Κολεβέντη, εγγεννήθη και κατοικεί εν Λίμναις είναι ετών 23, οικιακά και χριστιανή ορθόδοξος, τους κατηγορουμένους γνωρίζει απλώς, ορκισθείσα επί του ιερού Ευαγγελίου κατά το άρθρο 121 της ποινικής δικονομίας και εξετασθείσα επί της εν γένει δικαζομένης πράξεως κατέθεσεν ο τι και εν τη ανακρίσει της ,προσθείσα ότι: Στις 18 Αυγούστου 1944 ήλθαν ο Κακούρος και ο Λέκκας και ζήτησαν τον άνδρα μου, μέσα στο σπίτι ήσαν και ο αδερφός μου, ο Κακούρος είπε σ΄ ένα ξένο αντάρτη να συλληφθή και αυτός, πράγματι τους συνέλαβαν. Φοβήθηκα και πήγα στον πατέρα μου και είδα τον πατέρα μου που τον είχαν συλλάβη ο Τσέκας και ο Κατεμής. Ρώτησα γιατί τους συνέλαβαν, μου απάντησαν για ανάκριση. Πήγα στο κρατητήριο (Οικία Μελέτη) και είδα στο γραφείο τον Παπαψωμά και τον Οικονόμου, τον Νίκο το ψηλό, τον Γκαβό, τον Παπασωτηρίου, τον Μπούκη και τον Ι. Γκολέμη. Μέσα στο κρατητήριο είδα δεμένους τον πατέρα μου, τον αδερφό μου και τον άνδρα μου. Ο Παπασωτηρίου είπε στον πατέρα μου, ότι δεν το περίμενε να ήτο και αυτός προδότης. Ο πατέρας μου μου είπε ότι θα τον σκοτώσουν διότι τον λένε προδότη, επειδή πήγε ο Βασίλης στο Κάϊρον. Ένας αντάρτης με έσπρωξε και με έδιωξε. Τότε ήκουσα τον παπά να φωνάζει «θάνατος στους κρατούμενους μέχρι τα στερνοπαίδια» Φοβήθηκα και είπα στ΄ αδέρφια μου να φύγουν. Ήλθε ο Μπούκης και λέει στ΄ αδέρφια μου να μη φύγουν. Πίστεψαν και δεν έφυγαν, γιατί τον είχαμε σπήτι, τον ταϊζαμε και τον πλέναμε. Σε λίγο έρχεται ο Α. Κακούρος με δύο άλλους και πήρε τ΄ αδέρφια μου. Πήγα κοντά τους και έφθασα στο Γραφείο και είδα τον Γκαβό, τον ψηλό, και τον Ψωμά και είπαν «θάνατος, να τους εκτελέσουμε εδώ στον κόσμο», «θάνατος» είπε και ο Παπαμιχαήλ. Πέρασε ο Νώτης και τον ρώτησα γιατί κατηγορείται ο άνδρας μου και μου είπε «Δεν ξέρω». Κάθισα απ΄ έξω, μέχρι που απηγορεύετο η κυκλοφορία, άλλοι έγεγαν ότι θα τους εκτελέσουν, άλλοι ότι θα τους πάνε στην Γκούρα. Πήγα να δώσω μια κουβέρτα στον άνδρα μου και δεν με άφησαν. Αλλά είδα που τους συνόδευαν τους Ρουστέμην-Δήμαν-Γκολέμην-Χ. Κακούρον-Π. Σταμάτην, Κ. Λέκκαν και ο άνδρας μου περνώντας από την αυλόπορτα κτύπησε μια κλωτσιά. Την επομένην ήλθεν ο Μπακατσέλας, ο Παπαρρήγας και ο Κούρος, μου ελεηλάτησαν το σπίτι με έδιωξαν και έκαναν το σπίτι μου αποθήκη της Ε.Τ.Α. Ζήτησα λίγο σιτάρι από τον Μπακατσέλα και μου είπε «φύγε και να λες ευχαριστώ που γλίτωσες το κεφάλι σου». Το αυτό μου είπε και ο Νίκος ο Ψηλός που του ζήτησα ένα δέμα καπνό». Μετά 2 ημέρες ρώτησα τον Οικονόμου τι γίνονται οι δικοί μας και μου είπε ότι σε μια εβδομάδα θα έχω γράμμα. Μετά 10-15 ημέρες ρώτησα μια αγωνίστρια που πηγαινοερχότανε στη Γκούρα και μου είπε, ότι τους είδε όλους πλην του πατρός μου. Μας κορόϊδευαν μέχρι δυό μήνες που πήγαμε και πήραμε τα πτώματα με τα κομμένα κεφάλια. Τον Μπέκα έμαθα ότι τον σκότωσε ο Παπαψωμάς με δύο πιστολιές. Σαν υπεύθυνους θεωρώ τους Παπαψωμά – Οικονόμου-Παπαμιχαήλ κλπ. Ο Κούρος με τον Κακούρο ήλθαν σπίτι μου και ο Κούρος πήρε το παιδί μου από την αγκαλιά μου να το ρίξει στο φούρνο του το άρπαξαν οι ξένοι αντάρτες από τα χέρια και μου το έδωσαν. Οι υπεύθυνοι ήσαν μαζί με την ΟΠΛΑ, και αυτοί τελικώς αποφάσισαν την εκτέλειν των. Ο Νίκος ο Ψηλός είπε μιλώντας στο χωριό ότι θα εκτελεσθούν όλοι όσοι συνελήφθησαν. Μίλησαν και άλλοι, οι Παπασωτηρίου, Κούκος, και ο Παπάς την ημέρα εκείνη και είπαν τα ίδια. Είχαμε μάθει από τον Χρ. Κακούρο και άλλους ότι είχαν γίνει εκτελέσεις. Στην τοπική ΟΠΛΑ ήσαν ο Χρ. Κακούρος, Μ. Ρουστέμης, ο Τσέκας, ο Καραμάνος, ο Καμπούρης, ο Σταμάτης. Όταν έκαναν τις συλλήψεις ήσαν ένοπλοι. Ο Λέκκας είχε αυτόματο, ο Κακούρος μαχαίρι. Την επομένη το πρωϊ τους σκότωσαν ως έμαθα, και ο Απ. Γκολέμης εκαυχάτο ότι σκότωσε πολλούς.

Προσήλθεν έτερος μάρτυς της κατηγορίας όστις……ονομάζεται Δημήτριος Γεωργ. Ρωμέσης …..κατοικεί εις Λίμνες, ετών 29, δικηγόρος……..προσθείς ότι: Στις 18 Αυγούστου ήρθε στο σπήτι μου ένας αντάρτης και με ζήτησε για ανάκριση. Με πήγαν στο σπίτι του Μελέτη και μου έκαναν έρευνα , και με έβαλαν μέσα σ΄ ένα δωμάτιον μέσα στο οποίο υπήρχαν είκοσι περίπου ακόμη κρατούμενοι. Το βράδυ μετά το φαί μας πήραν δεμένους στα Σέσια και κοιμηθήκαμε. Μας συνόδευαν ξένοι αντάρτες και δεν αντελήφθην δικούς μας. Το πρωί ο Κολωβέντης , ο Τσούμπας , ο Πίτσιος και άλλοι πήγαν και τους έκανε ο Γκαβός ανάκριση και περί την μεσημβρίαν μας έφεραν πάλι στο κρατητήριον, Ρώτησα τον Νίκο τον Ψηλό γιατί κρατούμαι και μου είπε ότι με κατηγορεί ο Κούκος και εάν έχω αφορμή μ΄ αυτόν, εγώ πράγματι μ΄ αυτόν είχαμε ψυχανθρή. Μου είπε ακόμη ότι με κατηγορεί ότι εγώ ο Τσούμπας και ο Λαδής είχαμε ζητήσει όπλα από τους Γερμανούς ενάντιον των Γερμανών. Μας εκάλεσαν εμένα και τον Λαδή ο Νίκος ο Ψηλός, και ο Παπασωτηρίου δι΄ ανάκρισιν. Πρώτος απελογήθη ο Γιατρός και κατόπιν εγώ. Ο Κούκος επέμενε στην κατηγορία παρά τις αντιρρήσεις μας. Μετά την ανάκρισιν και μετά 1-2 ώρες ο Γκαβός διέταξε και με άφησαν ελεύθερον, επίσης τον Τσούμπαν, τον Οικονόμου, τον Βλάχο, και άλλους περί τους 15 περίπου. Ενώ ήμουν κρατούμενος σκότωσαν έξω από την εκκλησία τον Μπέκα. Έμαθα ότι τον κτύπησαν πολύ οι Παπαγεωργοπουλέοι και ότι του έρριξε δυό μπιστολιές ο Παπαψωμάς. Την σύλληψιν μου αποδίδω στον Κούκο. Υπεύθυνοι ήσαν ο Οικονόμου του Ε.Α.Μ., ο Παπαμιχαήλ της Ε.Τ.Α. , ο Παπαψωμάς είχε την μεγαλύτερα επιρροή. Ο Γ. Οικονόμου του εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ. Ο Πίτσιος επίσης του εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ. Από εκείνους που ήλθαν από το Τάτσι γνώριζα τον Παπασωτηρίου. Η ΟΠΛΑ που ήλθε αποτελείτο από τον Νίκο Ψηλό, τον Παπασωτηρίου, τον Γιαννάκο, έναν Αποστόλη, τον Κούρο και άλλους ξένους. Νομίζω ότι η ΟΠΛΑ ήρθεν από την Γκούρα με διαταγήν να εκτελέσουν όσους εκτέλεσαν. Οι ντόπιοι τους υπέδειξαν ποιούς πρέπει να συλλάβουν και διά ποίαν αιτίαν. Ο Γ. Γκολέμης ήταν στο Λαϊκό Δικαστήριο που δίκαζε για τις αγροζημίες κλπ. Όταν ήρθαν οι ξένοι έκαναν παρέα με τους υπεύθυνους. O Μπούκης ήτο της αυτοδιοικήσεως. Άκουσα ότι ο Μπούκης απηλευθέρωσε τον Λαδή που τον είχαν συλλάβει και προηγουμένως. Ο Γκαβός ήτο μεγάλος τρομοκράτης. Δεν θεωρώ τον Μπούκην ικανόν για καταδόσεις και εκτελέσεις. Δεν νομίζω ότι εζήτησαν την γνώμιν ….(!) των εκτελέσεων. Η ίδια ομάς είχε κάνει τας εκτελέσεις στο Κέρμπεσι. Οι υπεύθυνοι του χωριού πρέπει να έδωσαν πληροφορίας στην ΟΠΛΑ που ήλθε στο χωριό. Οι τοπικοί κατηύθυνον τας κινήσεις, παρελάμβανον τους κρατουμένους, εμεριμνούσαν δια την φύλαξη των κλπ. Είχε δημιουργηθή η εντύπωσις στο χωριό ότι τα θύματα ήσαν «αντίδραση» ότι δηλαδή δεν διέκειντο συμπαθώς εις τας αρχάς του Ε.Α.Μ. Ενώ αντιθέτως τα θύματα προσέφεραν και τρόφιμα και τα ζώα των, τας υπηρεσίας των εν γάνει στην οργάνωσι. Το παιδί του παπά πήδησε από το παράθυρο και τρέχον το επυροβόλησαν οι Γερμανοί και τον εφόνευσαν. Δεν δικαιολογούνται απ΄ουδέν λόγο αι εκτελέσεις εν Λίμναις. Περισσότερος υπεύθυνος είναι ο Γκαβός. Οι τοπικοί ήσαν συνυπεύθυνοι. Δεν ενθυμούμαι εάν είπα εν Ναυπλίω «εμείς τους προδότες τους σφάζαμε και δεν τους σκοτώναμε».

Μετ΄αυτόν προσήλθε ετέρα μάρτυς της κατηγορίας……..Μαρίνα χήρα Κωνσ. Πίτσου εγεννήθη και κατοικεί εν Λίμναις, ετών 40……προσθείσα ότι: Οι Μαρίνος Ζώγαλης , Δ. Ζώγαλης, Γ. Κούκος, Μαρίνος Ρουστέμης, Κ. Λέκκας, και Γ. Τσέκας ήρθαν το βράδυ και πήραν τον άνδρα μου. Του είπαν τον θέλουν για ανάκριση. Πήγα και εγώ κοντά και ρώτησα τον Παπαψωμά πιά κατηγορία βαρύνει τον άνδρα μου και μου είπε «αύριο θα μάθης». Η κόρη μου πήγε να ιδή για τον πατέρα της και είδε στα χέρια του Τσέκα αίματα και τον ρώτησε και της είπε ότι είναι στην Γκούρα. Μετά μία εβδομάδα έμαθα ότι τον σκότωσαν. Καμμίαν κατηγορία δεν είχε ο άνδρας μου και με κανέναν δεν είχε έχθρα. Ο …Οικονόμου, ο Ψωμάς, ο Γ. Παπαμιχαήλ, και ο Γκαβός ήσαν υπεύθυνοι, ο Ζώγαλης γύριζε με αυτόματο. Ο άνδρας μου, μου είπε ότι ο Γ. Παπαψωμάς σκότωσε τον Μπέκα. Έπειτα από 3-4 μήνες πήγαμε και τους πήραμε, Ήταν σφαγμένοι μέσα σ΄ ένα ρέμα. Οι χωριανοί μας τους σφάξανε.
……………………………………………
Μετά ταύτα προσήλθεν έτερος μάρτυς……απήντησεν ότι ονομάζεται Βασίλειος Ανδρέου Πίτσιος εγεννήθη και κατοικεί εν Λίμνες, είναι ετών 31, έμπορος, ……κατέθεσεν ότι: Τον καιρό των εκτελέσεων ήμουν εις Κόρινθον. Έφυγα εκ Λιμνών στις 12 Ιουλίου 1944, γνωρίζω ότι υπεύθυνοι ήσαν οι Ι. Οικονόμου, Γ. Οικονόμου, Α. Δήμας, Αθ. Γκολέμης, Ζώγαλης. Γνωρίζω αυτά διότι ήμουν κατ΄ αρχάς στην οργάνωσι του Ιανουαρίου 1944, στο εφεδρικόν ΕΛΑΣ και με αντικατέστησε ο Γεώργιος Οικονόμου. Τον αδερφό μου σκότωσαν για να ληστέψουν το σπίτι μας, ο Παπαψωμάς είχε προηγούμενα με την οικογένειάν μου. Τον αδερφό μου συνέλαβαν ο Κακούρος και ένας ξένος. Τον πατέρα μου συνέλαβαν οι Νώτης και Κατεμής. Ο Νώτης ήτο Δ/ντής της Αστυνομίας. Την απόφασιν έβγαλαν οι Παπαψωμάς, Παπαμιχαήλ, Τσέκας, Κούκος, Παπάς, Ρουστέμης. Ο αδερφός μου ενώπιον του Ζώγαλη και Ρουστέμη διαμαρτηρήθη διά το κάψιμο του σπιτιού Παπαϊωάννου και αυτό ίσως υπήρξε αιτία. Ο Μπούκης έκανε διαφώτιση. Τον αδερφό μου εσκώτωσαν οι Γερμανοί τυχαίως. Ο Οικονόμου, Παπαψωμάς και Τσέκας προέτρεπαν τους χωριανούς να φύγουν άλλως θα θεωρηθούν προδόται εσχάτης προδοσίας. Ο Μπούκης ήτο στο χωριό με κάποιο πόστο.

Μετ΄αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Γεώργιος Ιωαν. Παπαϊωάννου εγεννήθη και κατοικεί εις Λίμνες, είναι ετών 30, κτηματίας ….. κατέθεσεν ….ότι: Εγώ είχα φύγει από από τις 7 Ιουλίου εις Κόρινθον. Στο Χέλι σκοτώθηκε ένας αντάρτης και επάνω του εβρέθησαν διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων εφ΄ενός ανεφέροντο ονόματα πολλών χωριανών μου και το δικό μου και έτσι έλαβα προστατευτικά μέτρα. Όταν ήλθε στο χωριό η ΟΠΛΑ εγώ εβρισκόμουν έξω από το χωριό και είδα που έβαλαν φωτιά στο σπίτι μου και ειδοποίησα με τον Δ. Οικονόμου να φύγη όλη η οικογενειά μου και πήγα στις Κλένιες. Μετά τρεις ημέρες ήλθε και η οικογενειά μου και πήγαμε στην Κόρινθο. Η μητέρα μου και η πεθερά μου έμειναν στο χωριό. Έμαθα κατόπιν ότι συνελήφθη και η πεθερά μου και κατάλαβα πως οι αντάρτες έφεραν εις πέρας το σχέδιόν των, δηλ. την καταστροφή της οικογενειάς μου. Υπεύθυνους θεωρώ τους υπεύθυνους του χωριού και άλλους ξένους. Αφορμή δεν είχα δώσει ποτέ καμμίαν. Ο Μπούκης έδενε και έλυνε στο χωριό και ελάμβανε γνώσιν δι΄ όλα, διότι εξετίμοντο από την οργάνωσιν.

Μετ΄αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Θωμάς Ιωαν. Βλάχος, εγεννήθη και κατοικεί εις Λίμνες, είναι ετών 28, γεωργοποιμήν ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 19 Αυγούστου συνέλαβαν τους εκτελεσθέντας. Με ειδοποίησαν στο πρόβατα να έλθω και εγώ για ανάκριση , πήγα, με έδεσαν με τους άλλους 24 και με έβαλαν στο κρατητήριον. Κατά τας 10, άφησαν 5-6. Στο γραφείο ήσαν οι Οικονόμου, Κούκος, Παπάς, Ζώγαλης, Στάρφας, Λέκκας, Καραμάνος, και ξένοι Μπούκης, Παπασωτηρίου, εκείνους που σκότωσαν τους κουβαλούσαν μέσα στο γραφείο ένα-ένα τους έδερναν και έβαζαν και υπέγραφαν. Στις 11 η ώρα μας έβγαλαν έξω και ο Γκαβός με ρώτησε εάν πάω αντάρτης , τους είπα όχι και με έδεσαν πάλι , έπειτα τους είπα πάω, και με άφησαν. Τους άλλους συλληφθέντας τους συνόδευσαν με όπλα οι Γ. Οικονόμου, Ζώγαλης, Στάρφας, Λέκκας,, Δ. Γιώργας. Το πρωϊ ήλθε ο Καραμάνος από την εκτέλεση και μου ζήτησε ψωμί. Του έδωσα και τον ερώτησα τι έγινε και μου είπε ότι τους εξετέλεσαν και να μην του ειπώ τίποτε γιατί θα εκτελεσθώ. Πρώτα έσφαξαν τον Λαδή, και τον αγκάλιασε η αδερφή του και την έσφαξαν και αυτή και έπειτα τους άλλους δεν ρώτησα λεπτομέρειες , αλλά είδα την ξιφολόγχη με αίματα. Μου είπε ότι τον Νώτη τον έσφαξαν στου Τσαγκάρη, γιατί δεν μπορούσε να περπατήση. Κατόπιν μου είπε να πάω αντάρτης, γιατί με έσωσε και εις τας 21 με έστειλαν στο αντάρτικο. Ο Καραμάνος έλεγε ότι ήσαν αντίδραση, γι΄αυτό τους σκότωσαν. Ξένοι στο χωριό ήσαν οι Παπασωτηρίου, Μπούκης, και άλλοι τους οποίους δεν γνωρίζω, διότι φορούσαν άλλα ρούχα. Δεμένοι όλοι μέσα στο κρατητήριο μείναμε από τις 3 το απόγευμα έως τας 11 την νύχτα, οπότε τους πήραν και τους εσκότωσαν. Ο Παπάς φώναζε με την νύφη του «Θάνατος-θάνατος».

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Ιωάννης Γ. Νώτης εγεννήθη και κατοικεί εις Λίμνες, είναι ετών 81, γεωργός ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 18 του μηνός πιάσανε τον γιό μου και το εγγόνι μου, τους κράτησαν στο κρατητήριο. Το βράδυ τους πήγαν στα Σέσια και το πρωϊ τους έφεραν πάλι, εν τω μεταξύ έπιασαν την κόρη μου και άλλα εγγόνια μου εξ εν όλο άτομα. Το βράδυ μαζεύτηκε κόσμος έξω από τα Γραφεία και μίλησαν διάφοροι και ο Παπαψωμάς είπε ότι όποιος μιλήσει υπέρ των κρατουμένων θα σκοτωθή, ο Παπασωτηρίου μίλησε και ζήτησε τον θάνατο των κρατουμένων. Ομοίως ο Κούκος και τέλος ο παπάς εζήτησε τον θάνατο μέχρι γάτας. Μίλησε και η νύφη του τα ίδια και τραγουδώντας πήγαν στον Παπαψωμά. Την νύκτα τους πήραν για να τους πάνε στην Γκούρα. Ενώ προχωρούσαν ο Νώτης δεν μπορούσε να προχώρηση και τον έσφαξαν. Έφθασαν στο Αγιονόρι και τους μεν δικούς μου τους κράτησαν εκεί, τους δε άλλους του έσφαξαν ποιο επάνω. Στο Αγιονόρι κάλεσαν το χωριό με το χωνί, έβαλαν λόγο και τους εσκότωσαν ύστερα .Μου σκότωσαν εξ εν όλω άτομα, χωρίς καμμία αιτία. Στο Αγιονόρι τους σκότωσε το χωριό. Φταίει όμως η οργάνωσις του χωριού , Ψωμάς, Οικονόμου, Γκολέμης, Παπαμιχαήλ, ο δε Αργ. Καραμάνος παινευότανε ότι σκότωσε τον Τσούμπα.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Δημήτριος Ιωάννου Νώτης εγεννήθη εν Λίμνες και κατοικεί εις Αθήνας, ετών 40, Φαρμακοποιός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Από το 1943 είχα πληροφορίας ότι ο παπάς συνεργάζετο με τους Ιταλούς και Γερμανούς. Του έκανα συστάσεις και παρατηρήσεις και μου απάντησε: «εγώ είμαι φίλος του άξονος» Όταν το 1943 ήλθα στο χωριό με περικύκλωσε η οργάνωσις του χωριού και εκ διαβολικής συζητήσεως επείσθην ότι είχεν αρχίσει μία τρομοκρατία. Ο αδερφός μου με συνεβουλεύθη και του συνέστησα εάν ο αγών είναι απελευθερωτικός να στείλλη όλα τα παιδιά του, αλλά τα παιδιά δεν διέβλεπον. Τον Νέμβριον 1943 μποστά στο παπά είπα στ΄ ανίψια μου ότι εάν κλέψουν άλλη φορά θα πέσω στην προστασίας των. Έκτοτε δεν τους είδα πλέον. Τα γεγονότα επληροφορήθην εν Αθήναις. Στο κίνημα των Αθηνών ήλθαν δύο αντάρτες και με εζήτησαν στο σπίτι ο ένας ήτο ο Κατεμής. Όταν η εθνοφυλακή προωθήθη….(!) Άργους ζήτησα άδειαν και έφθασα στο χωριό Λίμνες και προσπάθησα να μάθω την αιτίαν και αφορμήν της εκτελέσεως. Όλοι μου έλεγαν ότι τους εδημιούργησαν μια ψεύτικη κατηγορία συνεργασίας μετά των Γερμανών. Μαζί με τον κ. Μπασακίδη βρήκαμε μια διαταγή η οποία έλεγε ότι «πρέπει σε κάθε χωριό να βρούμε προδότες για να πάρουμε τις χήρες και τα ορφανά και για να τρομοκρατήσωμε» Ήτο το αρχείο του Κ.Κ.Ε. Πουλακίδας. *(*σ.σ. Μία ακόμη αναφορά ότι υπήρχαν επίσημα έγγραφα από τους υπευθύνους του ΚΚΕ για τρομοκρατία μετά σφαγών του πληθυσμού) . Ήλθαν οι Γερμανοί στην στρούγκα, μαζί των ήτο και ένας Μπαλιώσης, ο οποίος είπε στον αδερφό μου να σφάξη μια προβατίνα, να την μαγερέψη να φάνε οι Γερμανοί και έτσι έγινε και εγλίτωσαν. Οι Γερμανοί πιάσανε πολλούς μεταξύ των οποίων και τον Γκολέμην. Ο παπάς τους έκανε όλους προδότες. Τον αδερφό μου, τον Τσούμπα, τον Κολεβέντην και άλλους. Ο Μπάτος πήγε πολλές φορές σε Αγιονόρι για να πείση τις χήρες και τα ορφανά σύμφωνα με την διαταγή που πήρε από το κόμμα ότι υπεύθυνοι ήσαν οι Νώτηδες και το κατόρθωσε. *[*σ.σ. Χαρακτηριστική είναι και η ακόλουθη μαρτυρία στο ότι οι σφαγές και το θέατρο των ανακρίσεων και… ήσαν όλα προαποφασισμένα ώστε οι αντιδραστικοί να βαπτισθούν προδότες.-Από μαρτυρία του Στεφανιώτη Βασ. Μιχαλούρου : » Που σκοτώσανε τους Μπατσαίους; Δεν ξέρω αλλά αυτό θυμάμαι που το είπε αυτός εδώ ότι: «Αύριο θα γίνει εκτέλεση. Στο Αγιονόρι θα φέρουν τους Μπατσαίους επί τόπου να τους εκτελέσουν». Το είπε ο «Παλαμίδας», έβγαζε λόγο δω κάτου στο σχολείο το δικό μας (του Στεφανίου), ήτανε ο Αϊνορίτης Σκούρτης Σταύρος οργανωμένος στο ΕΑΜ.] Στις 17 πιάσαν τον αδερφό μου και στις 19 τα ανίψια μου, έπειτα επήραν του 16ετή αδελφού μου και κατόπιν και τους άλλους Νωταίους. Στην επιδρομή Χελιού που οργάνωσε ο Μπάτος ευρέθησαν έγγραφα περιέχοντα τα ονόματα του αδερφού μου, του Τσούμπα και άλλων για να σφαχθούν, και τους ειδοποίησε ο πρόεδρος Χελιού να φύγουν. Μετά τας ανακρίσεις είπαν να αφήσουν έναν ανιψιό μου, αλλά ο παπάς και άλλοι είπαν όχι, γιατί είναι σκληρός. Έπειτα άφησαν την μάνα μου και ο Παπαψωμάς την έσπρωξε μέσα από την πόρτα με τους άλλους «μέσα προδότρια» . Ο Παπαψωμάς μίλησε κατόπιν και είπε ότι όποιος μιλήσει υπέρ των κρατουμένων θα έχη την ίδια τύχη και εν συνεχεία απήγγειλεν τας δήθεν κατηγορίας. Έπειτα μίλησε ο παπάς ο οποίος είπε ότι τα είπε ένας Γερμανός αξιωματικός ότι ένας τσοπάνης με πολλά πρόβατα πρόδωσε τον γιό του, εννοεί τον Νώτην. Ο παπάς έφερε τον γιό του στο σπήτι του. Εν τω μεταξύ ήρθαν οι Γερμανοί στο σπήτι του να φάνε, ο γιός του το έσκασε και τον είδαν οι Γερμανοί, του έρριξαν και τον σκότωσαν, χωρίς να ξέρουν ότι είναι παιδί του παπά και επομένως κανείς δεν φταίει για τον θάνατό του. Ο παπάς προσεχώρησε στο κόμμα, γιατί έμαθε ότι ο γιός του στη Μέση Ανατολή ήτο στο κίνημα και κατεδικάσθη εις θάνατον.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτέρα μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Ευαγγελία χήρα Γ. Μελέτη, εγεννήθη εν Λίμνες και κατοικεί εις Λίμνες ετών 38, οικοκυρά, ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 18 Αυγούστου ήλθαν στο σπήτι μου ο Γ. Μελέτης ή Τσέκας και δύο άλλοι και πήραν τον άνδρα μου για ανάκρησι . Ακολούθησα και εγώ. Πήγαν στο Γραφείο, τον έδεσαν και τον έβαλαν στο κρατητήριο με τους άλλους. Μέσα στο γραφείο ήσαν Παπαψωμάς, Ι. Οικονόμου, Γ.Οικονόμου, Παπάς, Γ. Γκολέμης, Δ. Νώτης, και άλλοι, τους οποίους δεν πρόσεξα. Το βράδυ τους πήγαμε ψωμί. Αργότερα τους πήραν δεμένους οι ανωτέρω ο Α. Γκολέμης, ο Ιω. Καμπούρης, και άλλοι που δεν επρόσεξα. Το πρωϊ τις έφεραν πάλι στο Γραφείο. Το μεσημέρι τους πήγαμε φαϊ και είδα τον άνδρα μου που τον είχαν σπάσει στο ξύλο, τον ερώτησα που τους πήγαν και μου είπε στο Σέσι. Κάθισα απ΄ έξω και περίμενα να ιδώ τι θα γίνει. Έβαλαν λόγο στον κόσμο που μαζεύτηκε απ΄ έξω και είπε ο Γκαβός ότι όλοι όσοι πιαστήκανε θα σκοτωθούν και να μη μιλήση κανείς γιατί θα τον σκοτώσουν. Μίλησε και ο παπάς και είπε όσοι συνελήφθησαν να σκοτωθούν «Θάνατος και στα στερνοπαίδια». Το ίδιο είπε και ο πρόεδρος και άλλοι που ήσαν στο γραφείο φώναζαν «θάνατος, θάνατος». Έπειτα τους βγάλανε δεμένους με μια τριχιά και του πήγαν προς το Αγιονόρι. Εγώ έβλεπα από μία κρυφή μεριά. Εγώ τότε πήγα στον Παπαψωμά να μάθω που τους πήγανε και μου είπε με το άγριο «εκεί που έχουνε δουλειά» Την επομένη το μεσημέρι πήγα να ρωτήσω τον Ζώγαλη που είχε πάει κοντά και τον ρώτησα που τους πήγαν και μου είπε ότι πήγαν μέχρι το Αγιονόρι και ότι δεν ξέρει τι έγιναν , αλλά εάν δεν τους σκότωσαν θα τους σκοτώσουν. Ο Τσέκας έσφαξε όλον τον κάμπο, όσους φέρνανε ο Τσέκας τους έσφαζε. Μάζευαν και έφταναν με τους αντάρτες οι Κ. Καμπούρης, Ζώγαλης κλπ. Δεν είχαν φόβο που τους πιάσανε και πήγαν να τους σφάξουν οι υπεύθυνοι.
………………………………………………………………………
Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτέρα μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Ευάγγελος Νικολάου Ματζαρέλης, εγεννήθη Παλαιόπολει Ηλείας κατοικεί εις Κρανιδείω είναι ετών 40, έμπορος, ….. κατέθεσεν …..ότι: Γνωρίζω την δράσιν των κατηγορουμένων στην επαρχία μας. Όταν έγινε η οργάνωσις ήρχησεν η δράσις των. Συλλήψεις έκαναν οι Παπασωτηρίου, Σμυρλής, Μώρος, που ήσαν ΟΠΛΑ του Κρανιδίου. Εις το κρανίδι εκτέλεσαν τον Διάκο στο Καρακάση και δύο ακόμη. Ο Μπεκάρης (Τσάκαλος) ήτο τρομοκράτης της επαρχίας μας. Ο Παπασωτηρίου διέταξε εκτέλεσιν 45 κρατουμένων εις Δίδυμα. Είναι υπεύθυνος διά την εκτέλεσιν των Λιμνών. Ο Σμυρλής και ο Μώρος ήσαν σφαγείς. Εξετέλεσαν τον Δήμαρχο Σπετσών, τον εργολάβο Παπαγεωργίου κλπ.- Ο Παπασωτηρίου ήτο υπεύθυνος της ΟΠΛΑ και έδιδε διαταγάς, αυτός διέταξε τας εκτελέσεις.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Παναγιώτης Χρήστου Σκούρτης , εγεννήθη εν Αγιονορίου και κατοικεί εκεί ,είναι ετών 48, Ιερεύς, ….. κατέθεσεν …..ότι: Την προηγουμένην της πράξεως ήρθαν στο χωριό και πήραν τις χήρες και μια γριά που είχαν σκοτώσει τους άνδρας των οι Γερμανοί. Το βράδυ επέστρεψαν. Την επομένην φέρανε τους 4 Νωταίους και τους εξετάλεσαν έξω από την εκκλησία οι αντάρτες και οι χωριανοί μας. Οι χήρες επετέθηκαν εναντίον τους και οι αντάρτες τους εξετέλεσαν με τα μαχαίρια. Εκτός από της χήρες τους κτύπησαν και οι Σκούρτης και Ηλίας με μαγκούρες, οι Μπίτζιος, ο Σκούπας και ο Καλλιμάνης. Κατόπιν τους έσφαξαν με τα μαχαίρια και έρριξαν 2-3 πυροβολισμούς ως χαριστική βολή. Έμαθα ότι το βράδυ σκότωσαν και 18-20 Λιμνιάτες. Για τους Νωταίους δεν το χωράει το μυαλό μου ότι είχαν προδώσει στους Γερμανούς. Ο Σκούρτης , ο Ηλίας, Καλιμάνης και ο Μπίτζιος ήσαν υπεύθυνοι του χωριού.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Γκίκας Χρ. Σκούπας , εγεννήθη εν Αγιονορίου και κατοικεί εκεί ,είναι ετών 37, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Την Κυριακή ήλθε στο χωριό ένας αντάρτης και πήρε τον Λαδή και τις χήρες. Το πρωϊ της επομένης κτύπησε η καμπάνα. Ο Παπαχρήστος μου είπε ότι θα φέρουν τους Νωταίους στο χωριό να τους εκτελέσουν και να ειπούμε όχι. Εγώ του συνέστησα ότι εάν φωνάξομεν κινδυνεύομεν. Έφεραν τους Νωταίους, έβγαλε λόγο ένας της ΟΠΛΑ και κατόπιν ο Σκούρτης και είπαν ότι οι Νωταίοι είναι προδότες και πρέπει να σκοτωθούν, οπότε έπεσαν επάνω τους οι χήρες με ρόπαλα και τους κτυπήσανε. Κατόπιν οι αντάρτες τους έσφαξαν και έριξαν και 2-3 πυροβολισμούς για χαριστική βολή. Ο Κούρος ήτο εκεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Νωταίοι ήσαν προδότες. Για τον Αναστάση και τον Γιάννη ελέγετο κάτι. Έπειτα από τρεις ημέρες είδα τα πτώματα των εκτελεσμένων Λιμνιατών μέσα σ΄ ένα ρέμα. Ποιος τους σκότωσε δεν γνωρίζω. Έμαθα όμως ότι τους σκότωσαν οι υπεύθυνοι εκεί. *(* σ.σ. Για τον άνω μάρτυρα του Γκίκα Χρ. Σκούπα ο οποίος εφονεύθη κατόπιν, ο ανιψιός του Αντ. Παν. Σκούπας γεννηθέντος το 1938 μαρτυρεί: «Ο Γκίκας έγινε «Χίτης» μαζί μ΄ ένανε από τις Λίμνες Μεκρε(ι)ζής….λεγότανε! Ο μπάρμπα Γκίκας όταν τον πιάσανε κει χάμω προς τις Λίμνες που πηγαίνανε να σπείρουνε με την κόρη του Βασίλω και γνώρισε αυτούς ποιοί ήσανε! Τι έκανε; Σου λέει τώρα θα με βασανίσουνε και έκανε να φύγει και του ρίχνε και τον σκοτώσανε..!Η κοπέλα άρχισε και φώναζε……………. Εγώ, πήρε η μέρα σηκώθηκα και πάω κει πάνω εκεί στο “πρόδρομο” (που τον σκοτώσανε) …… και τον βλέπω ποιό κάτω από το δρόμο ………!!»

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Αναστασία σύζυγος Ανδρέου Κονδύλη , εγεννήθη ……. και κατοικεί εν Λίμνες ,είναι ετών 45, οικοκυρά, ….. κατέθεσεν …..ότι: Το παιδί μου 20 χρονών το συνέλαβον ο Κακούρος ο Κ. Λέκκας, ο Καμπούρης. Ήσαν όλοι ένοπλοι. Πήγα στην μητέρα του Παπαψωμά και την ρώτησα γιατί μου πήραν το παιδί μου και με καθησύχασε ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Την νύχτα τους πήραν όλους δεμένους στα Σέσια. Οι Καραμάνος , Καραχάλιος, Τσέκας Γ. Γκολέμης, Α. Γκολέμης και άλλοι ήσαν συνοδεία. Το πρωϊ στας 10 τους έφεραν πάλι. Τους είδα που τους είχαν ρέψει στο ξύλο. Τους πήγα φαγητό στο κρατητήριο του. Στο ένα δωμάτιο ήσαν ο Παπαψωμάς, Γκολέμης, Γ. Οικονόμου, Μπούτος , Γ, Λιλής, Μπακατσέλας, Γκαβός, Νίκος Ψηλός, Κούρος. Έπειτα κτύπησαν την καμπάνα και μαζευτήκαμε όλοι. Μίλησε ο Παπαψωμάς και είπε, ότι όποιος μιλήσει θα έχη την ίδια τύχη με τους κρατουμένους. Ο παπάς και ο Κούκος είπαν να σκοτωθούν όταν μιλήσουν. Το παιδί μου το σκότωσαν χωρίς καμμιά αφορμή. Όσους εσκότωσαν τους έλεγαν προδότες.Φταίνε για το παιδί μου οι Παπαψωμάς, Μπούτος, Γ. Οικονόμου, Αρ. Γκολέμης και όσοι ευθύνονται για τους άλλους, ευθύνονται και για το παιδί μου. Ό, τι κάνανε οι σύντροφοι του έκανε και ο Μπούκης. Έφερναν στο χωριό κρατουμένους και την ημέρα τους φύλαγαν και την νύκτα τους σκότωναν. Είχε φυλάξει και το παιδί μου σκοπός. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί τρώγανε και γλεντούσανε στου παπά και στου Παπαψωμά , ο Παπασωτηρίου είναι μεγάλος κακούργος. Ο παπάς όταν μίλησε είπε «να καθαρίσουμε μέχρι και τα στερνοπαίδια».

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Ιωάννης Θεοφ. Παπαχρήστου, , εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Αγιονόρι ,είναι ετών 31, αγρότης, ….. κατέθεσεν …..ότι: Το πρωί είδα δεμένους τους Νωταίους. Ο Σκούρτης έβαλε λόγο και είπε ότι αυτοί είναι τα καθάρματα που πρέπει να εκτελεσθούν επί τόπου. Ο Σκούρτης, ο Ηλίας και ο Καλλιμάνης κτύπησαν πρώτοι και κατόπιν μερικοί από το χωριό. Τους κτύπησαν με τις μαγκούρες και έπειτα τους έρριξαν από μια πιστολιά. Λένε ότι ο Κούρος έρριξε τις πιστολιές. Έλεγαν ότι ήσαν προδότες των Σκουπαίων, εγώ όμως δεν το πιστεύω, διότι ήσαν καλοί άνθρωποι καθώς και οι Σκουπαίοι. Υπεύθυνοι στο χωριό ήσαν ο Σκούρτης, ο Ηλίας, και ο Καλλιμάνης. Μάθαμε ότι την προηγούμενη ημέρα η ΟΠΛΑ σκότωσε πολλούς Λιμνιάτες, εάν ήθελαν οι υπεύθυνοι της Ε.Π.Ο.Ν. Εμένα μου σκότωσαν οι αντάρτες τον πεθερό μου, την πεθερά μου και τις τρείς κουνιάδες μου, ως προδότες.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Αναστασία χήρα Γωργ. Φρίμη , εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 28, οικοκυρά, ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 17 Αυγούστου πήγα στο σπήτι του πατέρα μου και τους είδα που έκλεγαν. Ο πατέρας μου μου είπε τότε: «κορίτσι μου το ένα παιδί μου το σκότωσαν οι Γερμανοί και το άλλο το πήρανε οι αντάρτες» Πήγα να ιδώ και είδα και τον πεθερό μου. Αργά την νύκτα τους πήραν και τους πήγαν στο Σέσι, την επομένη, το πρωί τους έφεραν πάλι και τους είδα πολύ κτυπημένους. Έπειτα μαζεύτηκε το χωριό, μίλησαν και είπαν ότι όποιος μιλήσει υπέρ των κρατουμένων θα έχει την ίδια τύχη μ΄ αυτούς. Μίλησε ο Κούκος και είπε: «θάνατος στους κρατουμένους» και ο παπάς είπε «θάνατος στους κρατουμένους και μέχρι τα στερνοπαίδια». Την νύκτα τους πήραν πάλι και τους πήγαν κατά το Σέσι. Το πρωϊ συνάντησα τον Μπάτο και τον ρώτησα γιατί πιάσανε τον άνδρα μου και μου είπε δεν είναι τίποτε και να φύγω. Κατόπιν ρώτησα τον Παπαψωμά και μου είπε ότι τους πάνε για ανάκριση. Στο σπήτι μου ήλθαν ο Καραμάνος και ο Λέκκας και τρόχισαν τα μαχαίρια τους, διότι είχαμε τροχό. Τους ρώτησα : «ποιος σας έστειλε εδώ να τροχίσετε τα μαχαίρια και τι τα θέλετε τροχισμένα» και μου είπαν: «ο παπάς και ο πρόεδρος ότι τα θέλουν για σφάξιμο ανθρώπων». Σκότωσαν και στο Χέλι. Τους σκότωσαν σαν κουνουπάκια. Υπεύθυνοι ήσαν οι Καραμάνος, Μπάτος, Πα;παμιχαήλ, Γκολέμης, Παπαψωμάς και άλλοι και αυτοί φταίνε ό, τι λέγανε γινότανε, γιατί είχανε μεγάλη θέσι. Μου σκότωσαν τον άνδρα μου και τον πεθερό μου και δύο αδέρφια μου. Μετά τον σκοτωμό μου πήραν τα ρούχα μου και όλα τα τροφιμά μου (στάρι, λάδι, καπνό κλπ. ) Οι Οικονόμου και Παπαμιχαήλ τρύγησαν τ΄ αμπέλι μου και τους ζήτησα ένα σταφύλι και μου είπαν: «οι προδότες δεν τρώνε σταφύλια».

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Σοφία συζ. Αλεξ. Λαδή , εγεννήθη εις νήσον Κάρπαφον και κατοικεί εν Αθήναις, είναι ετών 50, οικοκυρά , ….. κατέθεσεν …..ότι: Τον καιρό της εκτελέσεως του γιού μου εγώ ήμουν φυλακή στο Ναύπλιο. Είχε πάει ο γιός μου στο Στεφάνι και κατόπιν στο Χέλι για ησυχία. Ήρθαν εκεί εξ αντάρτες, συγκέντρωσαν όλο το χωριό στην εκκλησία. Ο γιός μου πήγε με μπιτζάμες. Εκεί ήρθε ο Οικονόμου εκ Λιμνών και του είπανε να μας σώση. Πράγματι μας πήγε στο σπήτι και τους τρεις. Ήλθαν στο σπήτι οι αντάρτες και τους δώσαμε τροφή. Εν τω μεταξύ πήραν δεμένο το γιό μου για τις Λίμνες. Ο Οικονόμου μου είπε τον πάνε για ανάκριση. Πήρα την κόρη μου να βρούμε τον Οικονόμου, αλλά είχε φύγει. Το πρωϊ πήρα ένα ζώο και πήγα στις Λίμνες , στον Οικονόμου. Με διαβεβαίωσεν η μητέρα του ότι δεν πρόκειται να πάθη τίποτε. Πήγα στον Γ. Γκολέμη (Κουμπάρομου) να με βοηθήση και μου απάντησε με απάθεια: «Καλά να το πάθετε αφού θέλετε Χέλι». Έπειτα βρήκα τον Οικονόμου και τον Μπούκη και με διαβεβαίωσε ότι τον πάνε γι΄ ανάκριση. Ο Μπούκης μου είπε ως φίλος θα φροντίση για τον γιό μου. Πήγε στον Παπαψωμά και πήγε να βρή το παοδί μου. Γύρισα στο Χέλι. Εκεί έμαθα ότι τους πήγαν στο Λυγουριό και δεν μπορούσαν να μάθω που εβρίσκεται ο γιός μου. Τον έπιασαν στο Αγιονόρι, που πήγε σ΄ ένα άρρωστο και τον έφεραν στις Λίμνες. Τον έδεσαν και τον πήγαν να τον σφάξουν. Αφορμή δεν είχε δώσει ο γιός μου. Ο Παπαψωμάς τον ζήλευε. Ο Μπούκης υπήρξεν Ιούδας Ισκαριώτης και δεν του φάνηκε χρήσιμος , ενώ μπορούσε. Υπεύθυνοι ήσαν ο Ι. Οικονόμου. Γ. Παπαψωμάς κλπ.τον φοβέρισε με το πιστόλι στο χέρι να οργανωθή και δεν εδέχθη ο γιός μου.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Κωστούλα χήρα Φωτ. Κολοβέντη , εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 50, οικοκυρά, ….. κατέθεσεν …..ότι: Ήλθαν οι Κ. Λέκκας, Καραμάνος, Νώτης, Ζώγαλης, Στάρφας και Κακούρος και ζήτησαν τον άνδρα μου και τα παιδιά μου στο γραφείο και την νύκτα του πήγαν στο Σέσι. Το πρωϊ γύρισαν και τους είδα κτυπημένος, του έφερναν οι Απ. Γκολέμης, Μπούτος , Καμπούρης, Κακούρος, Στάρφας, Κορίλης, Μπακατσέλας, Κ. Λιλής και άλλοι και τους πήγαν πάλι στο γραφείο και τους είχαν όλους στο κρατητήριο δεμένους, τους πήγα ψωμί και νερό και μου είπαν, μην μας ρωτάς μανούλα μου, γιατί μας ΄ρέψανε στο ξύλο. Για την εκτέλεσι. Του ανδρός μου και των παιδιών φταίει η οργάνωσις του χωριού. Ο Παπαψωμάς είπε στους Ιταλούς ότι ο άνδρας μου έχει 2500 μπακέτα τσιγάρα, ενώ δεν είχε και τον κρέμασαν τρείς ώρες και του έβαλαν φωτιά να τον κάψουν, έπειτα του ζήτησαν 10 οκάδες κρασί και το πήρε. Ο άνδρα μου και τα παιδιά μου δεν είχαν δώσει τίποτε αφορμή. Ο Παπαψωμάς σκότωσε με το μπιστόλι τον Μπέκα και ο Κ. Λέκκας τον κτύπησε με το ξύλο και με πέτρες. Μετά την εκτέλεσι μου λεηλάτησαν το σπήτι μου, μου πήραν 7.000 οκ. σιτάρι, 3.500 οκ. καπνό, 10 βαρέλια τυρί, 80 οκ. λάδι , 3.000 οκ. κριθάρι, 8 βαράλια κουκιά, 3 βαρέλια κουκιά, 3 βαρέλια ρεβίθια, δακτυλίδια, ωρολόγια, 26 λίρες και γενικώς τα ρούχα μου όλα, ποτήρια, φλιτζάνια, πιάτα, όλα, και το μουλάρι μου.
………………………………………………………………………………..
Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Χρήστος Αθαν. Πιτσίκος , εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 28, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Ήλθαν στο σπήτι μου ο Π. Οικονόμου και ο Δ. Κατεμής πήραν τον πατέρα μου και τον πήγαν στο κρατητήριον. Το χωριό μαζεύτηκε στην εκκλησία και μίλησε ο Νίκος ο Ψηλός και ο Παπασωτηρίου και είπαν ότι θα ξεκαθαρίσουν τ΄ αγκάθια από τα χωράφια , κάνοντας αρχή από τον Μπέκα. Τότε ο Κ. Λέκκας του επιτέθη πρώτος και κατόπιν ο Παπαγεωργόπουλος με μαγκούρες και πέτρες. Ο Παπαψωμάς τότε είπε: «σεις δεν ξέρετε να σκοτώνετε», και του έριξε δύο τουφεκιές. Το βράδυ πήγαμε στα σπίτια μας. Την νύκτα πήγα στον Παπαψωμά και μου είπε ότι η μητέρα του θέλει να πιή αίμα απ΄ την οικογενειά μας, γιατί ο πατέρας μου έκανε παρέα με τον Τσούμπα. Την επομένη εγώ πήγα στο σπίτι του Ζώγαλη, διότι φοβόμουν. Κτύπησαν οι καμπάνες μαζεύτηκε το χωριό. Όταν έφθασα εγώ μίλησε ο Παπασωτηρίου και κατεφέρετο κατά του Αλεξ. Τσούμπα. Έπειτα μίλησε ο παπάς και είπε τα ίδια. Φεύγοντας με συνάντησε ο Κούκος και μου είπε «Χρήστο την γλύτωσες». Ο Οικονόμου μου είπε να πάω αγγαρεία με άλλους 5-6, αλλ΄ όταν φθάσαμε στο σπήτι του Γκολέμη με άφησε να μείνω και έμεινα. Ο Μπάρμπα-Αλέξης ήτο πολύ καλός άνθρωπος και ήθελαν να τον πάρουν στο κόμμα για παράδειγμα. Τον πατέρα μου τον σκοτώσαν και εγώ δεν έκανα τίποτε γιατί φοβόμουνα. Εγώ ήξερα ότι άμα σκοτώσουν ένα από μια οικογένεια, έπρεπε να εξολοθρευτούν όλοι, γιατί θα γίνουν αντιδραστικοί. Αυτά τα ήξερα διότι τα λέγανε στις συνελεύσεις και εγώ ήμουν τότε του κόμματος. Υπεύθυνοι κατά σειρά ήσαν: Παπαψωμάς, Παπαμιχαήλ, Ρουστέμης, Γ. Γκολέμης. Έγινε την Κυριακή Συνέλευσις και αποφασίσαμε ν΄ αλλάξουν μερικά πόστα. Ο Παπαψωμάς είπε τότε ότι από τώρα τα πόστα θα έχουν, ευθύνες. Θα γίνουν εκτελέσεις και …..θα έχουν δράσιν. Το στενό Γραφείο έβγαλε αποφάσεις και η συνέλευσις τας εκτελούσε. Δεν είχα ακούσει τίποτε για τον Τσούμπα και τους Νωταίους. Στο χωριό ήσαν προ της εκτέλεσιν ο Παπασωτηρίου, ο Νίκος ο Ψηλός, Μήτσος, Γκαβός. Ο Μπούκης μετείχε και αυτός στο στενό γραφείο, μετείχε εις όλες τις συνελεύσεις και μιλούσε για την αυτοδιοίκηση αλλά και για εκτελέσεις. Ο Νώτης στο χωριό έπερνε εντολές από τον Παπαψωμά και τα εκτελούσε. Ήτο δηλαδή Ασφάλεια. Στο χωριό είχαμε ΟΠΛΑ και επικεφαλής ήταν ο Τσέκας. Ποιοι τους συνόδευσαν δεν γνωρίζω ει μη μόνον τον Ζώγαλη, ο οποίος μου είπε ότι θα πάει και όταν την επομένην τον ρώτησα τι απέγειναν οι κρατούμενοι δεν μου έλεγε. Την 5η ημέρα από τας εκτελέσεις έβγαλε λόγο ο Παπαψωμάς και έλεγε για τον καθένα γιατί έπρεπε να εκελεσθή. Έπειτα ο Παπαψωμάς μου είπε: « πάρτο απόφασι ο πατέρας σου σκοτώθηκε κοίταξε για τον εαυτόν σου να είσαι καλός στο κόμμα και με έστειλε με τους αντάρτες στο Κρανίδι για τρομοκρατία των τσολιάδων που είσαν εκεί. Πήγα πράγματι γιατί φοβόμουνα.*(*σ.σ. Άκρον άωτον της τρομοκρατίας!!!). Στο χωριό έγιναν περί τας 250-300 εκτελέσεις. Εγώ είχα λάβει μέρος πολλές φορές σε φρουρά. Ο Μελέτης ελάμβανε μέρος στις εκτελέσεις. Μου είχε εξομολογηθή ο ίδιος ότι λάμβανε μέρος στις εκτελέσεις και ότι είχε σκοτώσει μια μέρα τρείς. Οι χωριανοί μας που ακολούθησαν τους συλληφθέντας δεν γνωρίζω εάν πήγαν δια της βίας. Εγώ πήγα στο κόμμα διά της βίας υπό την απειλήν του πιστολιού από τον Παπαψωμά. Τας συλλήψεις αποδίδω στους υπεύθυνους του χωριού. Στας σφαγάς του Χελιού μετείχαν οι Μπάτος, Μίγκος, Λέκκας, Τσέκας.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Σοφοκλής Ανδρέου Πίτσιος εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Αθήναις ,είναι ετών 35, υπαστυνόμος, ….. κατέθεσεν …..ότι: Έμαθα εις Αθήνας ότι εξετέλεσαν την οικογενειάν μου. Μετά την λίξιν του κινήματος ήρθα στις Λίμνες και βρήκα την μητέρα μου και την αδερφή μου στους 4 τοίχους του σπιτιού. Φέραμε τα οστά τους και τα ενταφιάσαμε. Ζήτησα να πληροφορηθώ τους υπευθύνους και μου έδωσαν ένα κατάλογο ο Οικονόμου και ο Παπαψωμάς με 80 περίπου άτομα ως υπεύθυνους , ο δε Παπαψωμάς μου ζήτησε το πιστόλι μου να αυτοκτονήση, όταν τον ρώτησα γιατί εκτέλεσαν τους δικούς μου. Δεν εξακρίβωσα ακόμη γιατί σκότωσαν τον πατέρα μου. Υπεύθυνους δια τας εκτελέσεις θεωρώ τους Παπαψωμά, Οικονόμου, Μπούκην, Κούκον, Ρουστέμην, Στάρφαν, Κ. Λέκκαν, και Καραμάνον. Ο Μπούκης ήτο ο δυναμικότερος και όταν τον ενεκλείσαμεν στο κρατητήριον δημιούργησε ολόκληρον σάλο και παρέσυρε όλους τους κρατουμένους εις ανταρσίαν ,λέγων εις αυτούς ότι εις ολίγας ημέρας θα βγούν.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Βασίλειος Γεωργ. Τσούμπας εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 45, Γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 19 Αυγούστου 1944 συνέλαβαν τους 24 χωριανούς μου η τοπική ΟΠΛΑ, αποτελουμένη εκ του Τσέκα, Δήμα, Ζώγαλη, Οικονόμου, Ρουστή και καμπούρη. Αιτία υπήρξεν το ότι είχαμε τον Λοχαγό ν Β. Τσούμπαν εις Αθήνας και κατόπιν πήγε στην Μέση Ανατολή, οι δε μου έλεγαν «ή θα να έλθη ο εξαδερφό σου Β. Τσούμπας ή θα σας ξεκληρήσωμεν όλους εν όλους άτομα». Μόλις τους συνέλαβαν τους πήγαν στο κρατητήριον. Μια ώρα προ τους συλλάβουν μίλησε ο Παπασωτηρίου και είπε ότ «θα ξεκληρήσωμεν όλους τους αντιδραστικούς και θα μείνουν οι καλοί. Τους συνέλαβαν και αμέσως τους έβαλαν στο κρατητήριον. Την νύκτα τους πήγαν στο Σέσι. Συνάντησα τον παπά και του είπα τι κακό γίνεται στο χωριό, μου είπε: «δεν είμαι ευχαριστημένος, έπρεπε να σκοτωθούν 70 και απ΄ αυτούς που πιάσαμε δεν πρέπει να μείνη ούτε γάτα». Ο παπάς φώναζε έξω από το κρατητήριον: «Θάνατος, θάνατος. Η δε νύφη του φώναζε και έλεγε: «Δώστε μου μαχαίρι να σφάξω πρώτα τον πατέρα μου και τον άνδρα μου και έπειτα όλους τους άλλους» Ο Μπούκης ήτανε και έχιδνα που είχε το δηλητήριο στο χωριό και πήρε στο λαιμό του τους Τσουμπαίους. Είπανε ότι ο Πιτσίκος πρόδωσε τον σύνδεσμο που σκοτώθηκε.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Ευαγγελία θυγ.Αναστ. Νώτη εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 19, οικοκυρά, ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 18 Αυγούστου ο . Μελέτης με έναν αντάρτη ήλθαν και έπιασαν τον πατέρα μου, έπειτα έπιασαν και τους αδερφούς μου. Τους βάλανε στο κρατητήριον και την νύκτα τους πήγαν στο Σέσι. Το πρωϊ τους γύρισαν και έπιασαν και τ΄ άλλα αδέρφια μου. Έπειτα έβαλαν λόγο ο παπάς, ο Παπασωτηρίου και ο Κούκος και είπαν ότι όποιος ειπή καλό για τους κρατουμένους θα έχη την ίδια τύχη και έπειτα είπαν: «θάνατος στους κρατουμένους». Το βράδυ τους πήραν και τον πατέρα μου με τα τρία αδέρφια μου τους πήγαν στο Αγιονόρι και του εκτέλεσαν με ρόπαλα και πέτρες και με μαχαίρια και την μάνα μου και τους και τους άλλους αδερφούς μου τους έσφαξαν με τους άλλους. Είπαν ότι τους σκότωσαν, γιατί πρόδωσαν τους Σκουπαίους στους Γερμανούς, αλλά δεν είναι αλήθεια. Ο Π. Οικονόμου επέμενε και πήραν άρρωστον τον αδερφό μου. Τον Μπέκα τον έφερε στην εκκλησία ο Κ. Λέκκας έβαλαν λόγο και κατόπιν τον κτύπησαν οι Παπαγεωργοπουλαίοι και κατόπιν ο Παπαψωμάς του έρριξε τρεις πιστολιές στο αυτί και τον σκότωσε.
……………………………………………………………
Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Κωνσταντίνος Χρ. Κακούρος εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 49, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Η ξένη ΟΠΛΑ ήλθε στο χωριό 2-3 ημέρες προ των εκτελέσεων. Έκαναν συγκέντρωση εις την εκκλησία. Ο Κακούρος μου είπε εκεί: «Έλα εδώ σε θέλω και με πήρε με δύο άλλους και με πήγαν συνοδεία στο κρατητήριο . Εκεί μας έδεσαν και την νύκτα μας πήγαν στα Σέσια . μείναμε όλη την νύκτα δεμένοι εκεί και την επομένη μας γύρισαν. Μας πήγαν ο Τσέκας, Μαρία Λιλή, Παπαψωμάς, Παπασωτηρίου, Παπαρρήγας, κλπ. Το απόγευμα έγινε πάλι συγκέντρωση του χωριού. Ο Γκαβός με άφησεν ελεύθερο και μερικούς άλλους το απόγευμα. Την νύκτα τους πήραν τους άλλους , αφού τους έδεσαν με μια γερή τριχιά και τους πήγαν στο μέρος της εκτελέσεως. Έμαθα ότι τον Μπέκα σκότωσε ο Παπαψωμάς με το πιστόλι. Την ευθύνη των εκτελέσεων φέραν οι Παπαψωμάς-Οικονόμου, Γεώργας, Γκολεμαίοι. Ο Δ. Στάρφας εξετέλεσε τον αδερφό μου όπως έμαθα από τον άλλον Δ. Στάρφαν . Ο παπάς είχε στη μέση του μια κάμα. Επίσης έβαλε λόγο και είπε από τους κρατουμένους να μην μείνη ούτε γάτα. Ο Μπούκης ήτανε διαφώτιση. Δια τας εκτελέσεις είχε γνώσι. Μετά τας εκτελέσεις ελεηλάτησαν τα σπίτια των εκτελεσθέντων. Αυτοί που σκοτώθηκαν ήσαν οι καλύτεροι νοικοκυραίοι του χωριού. Μια νύχτα του Αυγούστου άκουσα φωνές που έλεγαν: «Τσέκα μη μας κτυπάς» σηκώθηκα και κατάλαβα ότι σκότωνε κρατούμενους. Το πρωί που σηκώθηκα είδα αίματα, παρηκολούθησα και είδα σε 50 μέτρων απόστασι από το σπίτι μου 5-6 πτώματα, και κατάλαβα πως τους είχε σκοτώσει ι Τσέκας την νύκτα.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Ιωάννης Αθαν. Βλάχος εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 42, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Τον Αύγουστον ήρθε η ΟΠΛΑ στο χωριό. Στις 19 διέταξαν να μαζευθή το χωριό στην εκκλησία και μίλησε ο Παπασωτηρίου και ο Γκαβός και είπαν, ότι πρέπει να ξεκαθαρισθούν οι ένοχοι. Εν τω μεταξύ οι αντάρτες κύκλωσαν το χωριό. Στη συγκέντρωση αυτή σκοτώσανε τον Μπέκα, δια τον οποίον είπε είπεν ο Παπασωτηρίου ότι είναι προδότης που κρέμασε 4 στο χιλιομόδι. Τον κτύπησε πρώτα ο Παπαγεωργόπουλος και έπειτα τον σκότωσε ο Παπαψωμάς , με το μπιστόλι του. Εγώ φοβήθηκα και πήγα στα Σέσια. Την νύκτα άκουσα φωνές και θόρυβο και νόμισα πως ήσαν Γερμανοί. Το πρωϊ όμως έμαθα από τον Νώτη ότι κτύπησαν τους κρατουμένους. Έφυγα και ήρθα στο χωριό. Εκεί πήγα στην συγκέντρωση έξω από το κρατητήριο. Μίλησε ο παπάς, ο Κούκος και είπε να σκοτωθούν οι συλληφθέντες. Ενώ γυρίζαμε από αγγαρεία συναντήσαμε, τους κρατουμένους, που τους πήγαιναν για εκτέλεσι. Τους συνόδευαν οι Δήμας, Α. Γκολέμης, Ρουστέμης, Στάρφας, Παπαγεωργόπουλος, Παπαψωμάς, Οικονόμου και άλλοι. Προχωρήσαμε και παρα κάτω είδαμε ένα σκοτωμένο και στο χωριό μάθαμε ότι ήτανε ο Νώτης. Πήγαμε και τον σκεπάσαμε την επομένη με χώμα και είδαμε αίματα και καταλάβαμε πως ήτο σφαγμένος.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Ανδρέας Χρήστου Κακούρος εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 24, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 18 Αυγούστου συγκεντρώθηκε το χωριό στην εκκλησία και μίλησαν. Ο Λέκκας έφερνε ένα κρατούμενο. Μόλις ήρθε μίλησε ο Γκαβός και είπε ότι ήτο συνεργάτης των Γερμανών και ό, τι θέλει ας τον κάνει το χωριό. Εγώ έφυγα αλλά έμαθα έμαθα ότι τον σκότωσε ο Παπαψωμάς. Ο Γκαβός είπε ότι θα γίνουν συλλήψεις στο χωριό. Εμένα με έστειλαν αγγαρεία να θάψουμε τον Μπέκα και έπειτα πήγα και κοιμήθηκα. Την επομένην ενώ πήγαινα στην συγκέντρωσι που γινότανε ο Κατεμής με έστειλε με αντάρτες σε διάφορα σπίτια για συλλήψεις. Πήγα μαζί τους, τους έδειξα τα σπίτια και τους έπιασαν και τους πήγαιναν στο κρατητήριον. Εκεί ήτανε ο Νίκος ο ψηλός, ο Γκαβός, ο παπάς και άλλοι και μας είπαν ότι εκ των συλληφθέντων άλλους θα σκοτώσουν, άλλους θα στείλλουν στην Γκούρα και άλλους θα απολύσουν. Ο Κούκος είπε για μερικούς είπε για μερικούς ότι επίγαν σ΄ αυτόν για όπλα εναντίον των ανταρτών. Ο Παπάς, και νύφη του, οι αδερφοί Οικονόμου και μερικοί άλλοι φώναζαν: «θάνατος στους κρατουμένους». Εγώ αντελήφθηκα που μέσα έδερναν τον Λαδή. Έπειτα έφυγα για το σπήτι του Β. Μπάρπα. Την επομένην που είμαστε καμμιά δεκαπενταριά κοντά, ο Παπαψωμάς μας είπε ότι θέλαμε όλοι σκότωμα, αλλ΄ ας είχαμε χάριν. Εμένα με βάλανε δια της βίας υπεύθυνο στην Ε.Π.Ο.Ν., κατόπιν ήθελαν να μας γράψουν στο κόμμα και αρνήθηκα και τον Νοέμβριο έφυγα με μερικούς άλλους για την Αθήνα, για να φυλαχθούμε. Μας έπιασαν όμως ως υπεύθυνους και μας έστειλαν στην Αφρική. Έπειτα είπε ο Καραμάνος ότι αυτός έλαβε μέρος στις εκτελέσεις και ότι θα ειπή πολλά στην ανακρισί του. Ο Μπούκης ήτο υπεύθυνος του εφεδρικού ΕΛΑΣ Αθηνών, αυτό μου το είπε ο Α. Μπάρμπας. Ο Μπούκης είπε ότι θα πάρουν 15 από τις Λίμνες για τους σκοτώσουν την Δευτέραν.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερα μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Υπαπαντή χήρα Ευαγγέλου Κακούρου εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 36, οικοκυρά, ….. κατέθεσεν …..ότι: Ήρθαν οι Γ. Γκολέμης, Δ. Στάρφας, Χρ. Κακούρος, Ρουστέμης, και καμπούρης, στο σπίτι μας και πήραν τον άνδρα μου. Κατόπιν κτύπησαν την καμπάνα για συγκέντρωσι και πήγα και εγώ. Είσαι τον τον Παπαψωμά που σκότωσε απ΄ έξω από την εκκλησία τον Μπέκα. Την επομένη πήγα στα γραφεία και είδα τους υπεύθυνους. Έπειτα βγήκε ο παπάς ανέβηκε στην καρέκλα και είπε ότι πρέπει να σκοτωθούν οι κρατούμενοι. Τα ίδια είπε και ο πρόεδρος. Φοβήθηκα και έφυγα. Γιατί σκότωσαν τον άνδρα μου δεν ξέρω αλλά τους αντάρτες δεν τους αγάπαγε. Μετά την εκτέλεσι μας πήραν όλα τα πράγματα, από το σπ΄΄ιτια μας και δεν μας άφησαν τίποτα. Στην εκτέλεσι πήγαν κοντά οι Καμπούρης, Στέρφας, Κακούρος, Ρουστέμης, Τσέκας. Πήγα και ρώτησα τον Κακούρο και τον Στέρφα που πήγαν τον άνδρα μου και μου είπαν στην Γκούρα, ενώ τον είχαν σκοτώσει.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Δημήτριος Χρήστου Κόρφης εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 23, έμπορος, ….. κατέθεσεν …..ότι: Εις τας 9 Ιουλίου ο Δ. Δημάκος με πήρε και με πήγε στην ΟΠΛΑ, στο καφενείο του χωριού και μου ζητήσουν όπλο. Η ΟΠΛΑ αποτελείτο από τους Γεώργαν, Κούρον, Τσεμπεράν, Ζαχαριάν, Αδρακτάν κλπ. Με πήγαν στο νεκροταφείο Μπερπατιού και μας φύλαγε ο Κούρος . Μας έδεσαν δύο-δύο όλη την νύκτα, μας πήγαν εις Άγιον Ιωάννην και μας έκλισαν σ΄ ένα κελί. Μου είπαν να γδυθώ και γδύθηκα, με κρέμασαν από τα πόδια μέσα στο κελί και με με κτυπούσαν μ΄ ένα σχοινί και με ρόπαλα να μαρτυρήσω. Έπειτα από τρεις ώρες με άφησαν , με πήρε ο Κούρος ολόγυμνο και με πήγαινε να με σφάξη, αλλά δεν ξέρω γιατί με άφησαν. Τον Δ. Σωτηρίου τον σκότωσαν από το ξύλο και ο Χαύτας πήρε τα ρούχα του, και τα παπούτσια του. Εμένα και τον Νώτη μας κράτησαν εκεί, …. άλλους πέντε τους σκότωσε ο Βόλγας. Ο Αδρακτάς με κτυπούσε με στειλιάρι και με κλωτσιές. Στις 19 Αυγούστου πιάσιανε τους Λιμνιάτες και ο παπάς, ο Κούκος, και ο Παπασωτηρίου μίλησαν και είπαν: «θάνατος στους κρατουμένους». Την Κυριακή την νύκτα τους πήγαν προς το Αγιονόρι και τους σκότωσαν, ποιοι τους εσκότωσαν δεν είδα.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερα μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Θεοδόσιος Δημητρίου Κακούρος εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 26, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 8 Αυγούστου πήγαινα στον πεθερόν μου τον παπά και είδα τον Παπαψωμά και τον Παπαμιχαήλ που πήγαν στο σπήτι του και άκουσα τον παπά που τους έλεγε ότι πρέπει πρέπει να σκοτώσουν μερικούς. Εις τας 19 Αυγούστου άρχισαν τας συλλήψεις οι Κούρος, Στάρφας, Ρουστέμης, Γκολέμης, Ζώγαλης, κλπ. Όταν κτύπησε η καμπάνα πήγα στην εκκλησία και μίλησαν οι Παπασωτηρίου και Γκαβός και είπαν ότι πρέπει να βγάλουν τα αγκάθια από το χωράφια δηλ. να σκοτώσουν τους αντιδραστικούς. Εκεί είχαν και ένα Μπέκα και ο Γκαβός με τον Παπαψωμά είπαν να τον κτυπήσουν, διότι πρόδωσε τους Παπαγεωργοπουλαίους στο Χιλιομόδι στους Γερμανούς. Ίδα τον κτύπησαν οι Παπαγεωργοπουλαίοι και έπειτα τον σκότωσε με το μπιστόλι του ο Παπαψωμάς. Μόλις νύχτωσε πήγαν τους κρατουμένους στα Σέσια. Εκεί κοντά κοιμήθηκα και εγώ την νύκτα από το φόβο του Γερμανού και το πρωϊ είδα που τους κτυπούσαν. Κατόπιν τους γύρισαν στο χωριό και ο Γκαβός είπε ότι όποιος μιλήσει για καλό των συλληφθέντων θα έχη την ίδια τύχη. Ο παπάς(πεθερός μου) μίλησε και είπε να εκτελεσθούν οι κρατούμενοι. Εν τω μεταξύ εμένα με έστειλαν αγγαρεία με πολλούς άλλους στο Γκέρμπεσι που είχανε σκοτώσει και είχαν κάνει λεηλασίες. Την νύκτα που γυρίζαμε με τα μουλάρια φορτωμένα συναντήσαμε τους κρατουμένους, τους οποίους συνόδευαν Κακούρος, Καραμάνος, Στάρφας, Ρουστέμης, Δήμας, Καμπούρης, Γ. Οικονόμου, Π. Οικονόμου κλπ. Πιό κάτω στη θέση «Τσαγκάρι» είδα ένα σκοτωμένο. Ήταν ο Νώτης. Ο πεθερός μου μου έλεγε μετά το σκοτωμό των συγχωριανών μας να μπω στην οργάνωσι, γιατί θα έχω την ίδια τύχη. Εγώ αρνήθηκα και από τότε δεν με χώνευε. Επειδή δε ήλθα στην ανάκρισι και είπα την αλήθεια μου έφυγε η γυναίκα μου (κόρη του παπά) ενώ μέχρι τότε ζούσαμε μαζί καλά.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερα μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Δέσποινα συζ. Δημ. Γιώργα εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 40, οικοκυρά, ….. κατέθεσεν …..ότι: Οι Γκολέμης, Δ. Στάρφας, Ρουστέμης, και άλλοι δύο πήραν τον αδερφόν μου από το σπήτι και τον πήγαν στο γραφείο, μαζύ μ΄ άλλους κρατουμένους. Τους έδεσαν και το βράδυ τους πήγαν στα Σέσια, τους έδειραν και το πρωί τους έφεραν πίσω. Μαζεύτηκε απ΄ έξω το χωριό. Ο Νίκος ο Ψηλός, ο Παπασωτηρίου και ο παπάς φώναζαν: «θάνατος στους κρατουμένους». Όταν τους γύρισαν τους έφερναν οι Οικονόμου, Στάρφας, Τσέκας, και άλλοι. Το αντάρτικο έτσι ήθελε και σκότωσε τα καλά παιδιά.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Ιωάννης Γεωργ. Κορίλλης εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 45, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 19 Αυγούστου μας μάζεψαν στην εκκλησία και μίλησε ο Γκαβός. Εκεί είχαν ένα Μπέκα του απήγγειλαν κατηγορία η οποία ήτο ψεύτικη και είπαν: «τι τον φυλάτε τον προδότη;» , τότε ο Λέκκας τον κτύπησε. Εγώ έφυγα και άκουσα δύο πυροβολισμούς. Έμαθα ότι τον σκότωσε ο Παπαψωμάς. Εν τω μεταξύ έγιναν συλλήψεις και ο Παπασωτηρίου έλεγε διάφορες κατηγορίες (για όπλα κλπ.) Ο παπάς είπε ότι πρέπει από τους συλληφθέντας να σκοτωθούν και τα στερνοπαίδια τους. Και είπε και ο Κούκος, αλλά δεν ήκουσα. Το βράδυ βγήκαμε από φόβο να κοιμηθούμε έξω και την νύκτα ακούσαμε ποδοβολητό και σε λίγο ακούσαμε: «όλοι κάτω», ύστερα από λίγο ακούσαμε: «τελείωσες Νίκο; Και αμέσως δύο χ.χ. Εγώ κατάλαβα ότι επρόκειτο περί φόνου. Εν τω μεταξύ είδαμε σκοτωμένο. Από τα χαρακτηριστικά που μου είπε κατάλαβα ότι ήτο ο ανιψιός μου Νώτης. Ο Μπακατσέλλος φορούσε το χιτώνιο του ανεψιού μου Νώτη και τα παπούτσια του γαμβρού μου. Από αυτούς που σκοτώθηκαν ουδείς ήτο προδότης. Εμένα με έβαλε δια της βίας προϊστάμενο της Ε.Τ.Α. ο Παπαψωμάς. Η νύφη του παπά ζήτησε να πάη κι΄ αυτή κοντά να σφάξη.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερα μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Θεοδόσιος Σοφία χήρα Θεοδ. Νώτη εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 19, οικοκυρά, ….. κατέθεσεν …..ότι: Στις 18 Αυγούστου ήλθε ο Καραμάνος σπήτι μου και με ρώτησε για τον άνδρα μου που είναι, του είπα πως είναι στα πρόβατα. Πήγαν τον έπιασαν και τον έφεραν στο Γραφείο, που είχαν κι΄ άλλους κρατουμένους. Τότε ο παπάς έβαλε λόγο και είπε, «θάνατος στους κρατουμένους», Την νύκτα τους πήραν και τους πήγαν στα Σέσια. Τον άνδρα μου τον πήγαν στο Αγιονόρι και τον σκότωσαν με ρόπαλα οι Αγιονορίτες. Έπειτα από 5-6 ημέρες ήλθαν στο σπήτι μου ο παπάς, ο Μπακατσέλας και άλλοι και μου λεηλάτησαν το σπήτι. Υπεύθυνοι είναι ο Παπαψωμάς, ο Οικονόμου κλπ. ,γιατί αυτοί είχαν εξουσία και ότι έλεγαν γινότανε. Από το σπήτι μου εσκότωσαν εξ εν όλο άτομα.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Δημήτριος Κωνστ. Κατεμής εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 44, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Στο σπήτι μου ήρθε η αδερφή του Τσέκα και με ειδοποίησε ότι με θέλαν στο Φρουραρχείο. Πήγα ρώτησα τι με θέλουν και μου είπε ο Τσέκας ότι έχω άδεια από τους Γερμανούς . Αρνήθηκα και με άφησαν ελεύθερο. Το απόγευμα με έβαλαν νούμερο. Το πρωί εγώ έφυγα και έστειλα το παιδί μου. Ήρθε στο σπίτι μου ο Καραμάνος και με ζήτησε για το Λαϊκό Δικαστήριο για μια αγροζημιά. Ο Τσέκας εν τω μεταξύ με ζητούσε πάλι. Πήγα ο Τσέκας με έδεσε και με έβαλε με τους άλλους κρατουμένους. Αργά το βράδυ μας πήγαν στα Σέσια και το πρωί άρχισαν ανακρίσεις. Ανέκριναν 5-6 όλους σχεδόν μας έσπασαν στο ξύλο. Ο Κούρος ήτο το μεγαλύτερο θηρίο. Μας γύρισαν στο χωριό και το απόγευμα κτύπησε η καμπάνα να μαζευθή το το χωριό. Μαζεύθηκε το χωριό και οι υπεύθυνοι έλεγαν έξω διάφορες κατηγορίες ψεύτικες, Ο Κούρος εν τω μεταξύ μας πήρε τα δακτυλίδια . Μας έγραψαν όλους και ο Γκαβός μας διάβασε τα ονόματα και έβγαλαν 17 άτομα και μας πήγαν σ΄ άλλο θάλαμο. Εν τω μεταξύ έρχεται ο Μπάτος, τον οποίον ερώτησα γιατί με κρατάνε και μου είπε γιατί επήγα στον Μουστακόπουλο. Ο Κατεμής κατόπιν με ρώτησε, εάν πήγα στο Ναύπλιο και του είπα ναι. Τότε ο Γκαβός μου είπε: «έχεις χάρι γιατί έχεις 5 ανίψια αντάρτες». Αιτία των εκτελέσεων θεωρώ τους υπευθύνους του χωριού.(Παπαψωμά, Οικονόμου, Τσέκα, Ρουστέμη, κλπ.) Ο Μπούκης ανακατευότανε παντού. Ο Γκαβός , ο Τσέκας και ο Παπασωτηρίου κλπ. έκαναν τις ανακρίσεις μοναχοί τους, όπως θέλανε.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερα μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Παρασκευάς Παναγ. Βλάχος εγεννήθη ……. και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 17, μαθητής, ….. κατέθεσεν …..ότι: Ο Λέκκας έφερε τον Μπέκα στο χωριό στις 19 Αυγούστου. Ενώ ήμουν με το παιδί Αλεξ. Τσούμπα είδα τον Τσέκα που ήλθε και πήρε τον πατέρα του και τον πήγαν στο κρατητήριο. Κατόπιν έβαλε λόγο ο Γκαβός και είπε ότι πρέπι να καθαρίσουν τα αγκάθια από τα χωράφια και κατόπιν ότι πρέπει να σκοτωθούν γιατί είναι προδότες. Τον Μπέκα τον κτύπησαν πρώτα οι Παπαγεωργοπουλαίοι και κατόπιν τον σκότωσε ο Παπαψωμάς με το μπιστόλι του. Μέσα στο Γραφείο ήσαν πολλοί κρατούμενοι και όλοι οι υπεύθυνοι. Έβαλαν λόγο οι Παπασωτηρίου, Γκαβός και ο παπάς, ο οποίος είπεν ότι από τους δικασθέντες Τσούμπα, Νιώτη, δεν πρέπει να μείνει κανείς, η δε νύφη του έλεγε ότι: «δεν είσθε άνδρες εάν δεν τους σκοτώσετε όλους τους κρατουμένους, αλλιώς να μου δώσετε εμένα μαχαίρι να τους σφάξω». Κατόπιν με έστειλαν αγγαρεία με άλλους 17 και με τον Παπαψωμά καβάλλα στο μουλάρι. Τοπική ΟΠΛΑ ήσαν Τσέκας, Καραμάνος, Νώτης, Γκολέμης, Δήμας, Κακούρος. Στις Λίμνες έγιναν περί τις 300 εκτελέσεις και ελάμβανον μέρος και οι χωριανοί μας. Έμαθα ότι όταν εξετέλεσαν τους χωριανούς μας τους βασάνισαν.
…………………………………………………………………………………
Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερα μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Νικόλαος Γεωργ. Πίτσιος εγεννήθη και κατοικεί εις Λίμνες ,είναι ετών 25, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Όταν έγιναν συλλήψεις ήλθαν οι Κατεμής και Π. Οικονόμου με έναν αντάρτη και πήραν τον πατέρα μου για ανάκρισι. Ζήτησαν και εμένα αλλά εγώ κρύφτηκα. Εντός 2 ωρών έγιναν αι συλλήψεις. Εγώ έφυγα αλλά την άλλη ημέρα με ζήτησαν να πάω στην εκκλησία και μου είπαν να πάω αντάρτης. Ο Παπαψωμάς και ο Ρουστέμης μου είπαν ότι αν δεν πάω αντάρτης θα εκτελεσθώ. Φοβήθηκα και πήγα. Ο Λέκκας φορούσε το σακάκι ενός εκτελεσθέντος. Πηγέναμε στο αντάρτικο μαζί με τον Καραμάνο και είπε στο ……(!) ότι τους εξετέλεσε. Μου είπε εμένα ο Καραμάνος δεικνύων το ξίφος του: «τούτο δούλεψε, την οικογένεια του Αλέξη την καθάρισα, τον Λαδή και τον Κακούρο τους παιδέψαμε πολύ. Τον πατέρα σου τον βάλαμε με τον κουμπάρο του και μπάρμπα μου τον Φρίμη». Έπειτα από 4 μήνες μας είπε ο Θ. Δήμας ότι μαζευτήκανε σε τρεις συνελεύσεις και αποφασίσανε την εκτέλεσι οι «κομματικοί». Γιατί σκότωσαν τον πατέρα μου δεν γνωρίζω. Δεν είχε ακουσθή τίποτα για τον πατέρα μου, και τους άλλους που εκτελεστήκανε. Το Μπούκη τον είχαν για καλό «κομματικό» και έκανε παρέα όλο με τους υπευθύνους του χωριού μας και των άλλων γύρω χωριών. Τον Μπέκα το έφερε ο Λέκκας στο χωριό. Ο Παπασωτηρίου και ο Λέκκας μίλησαν και κατόπιν τον κτύπησαν πρώτον ο Λέκκας και δύο γυναίκες με ξύλο και κατόπιν ο Παπαψωμάς τον σκότωσε μετά με πιστολιά. Ο Παπαμιχαήλ με ρώτησε τι έγινε στην Αθήνα όταν γύρισα κατά το κίνημα και επειδή του είπα «Γίναμε ……» μου είπε: «Την Παναγία σου κερατά φέρνεις την διάσπασι του κόμματος και «θα εκτελεσθής».

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Ορέστης Ιωαν. Γεωργίτσας εγεννήθη και κατοικεί εν Ψάρι-κορινθίας ,είναι ετών 25, ….. κατέθεσεν …..ότι:Γνωρίζω μόνον τον Φρούσιον ή Γραβιάν. Όταν μου έκαψαν οι Γερμανοί το σπήτι μου στη Νεμέα πήγα στα κουνάδια μου στο Τάτσι. Με ζήτησε ο Γραβιάς να πάμε να ενταφιάσουμε μερικούς σκοτωμένους και δια της βίας πήγα και ανοίξαμε τους τάφους. Σε λίγι έφερε 11 κρατουμένους, από το Μαλαδρένι συνοδευομένους από ένα Λιλή και διέταξε τους Αν. Βενιζέλον και ένα Γιάννη να τους σφάξουν, αφού προηγουμένως του έγδυνε. Ο Γραβιάς έβγαζε τις αποφάσεις των εκτελέσεων και έμενε σχεδόν μονίμως στο Τάτσι. Δεν εγνώριζα προηγουμένως τον Γραβιάν.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Χρήστος Γεωργ. Καπετανόπουλος εγεννήθη και κατοικεί εις Λυρκείαν ,είναι ετών 25, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Για τα εγκλήματα των Λιμνών δεν γνωρίζω τίποτε. Τέλη Ιουλίου έγινε στο χωριό μου συγκέντρωσις και έβαλε λόγο ο Γραβιάς και είπε ότι ένας κρατούμενος που τον είχε μπροστά του είναι προδότης και διέταξε να τον σκοτώσουν και τον σκότωσαν με πέτρες. Άκουσα στο χωριό ότι ο Γραβιάς είναι αρχηγός και ότι λέει γίνεται. Λένε ότι ο Κούρος έκανε τις εκτελέσεις.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Θεόδωρος Δημ. Μαρδίκης εγεννήθη και κατοικεί εις Αγιονορίω ,είναι ετών 68, γεωργός, και χριστιανός ορθόδοξος, τους κατηγορουμένους γνωρίζει και έχει την εξ αυτών Μαρίναν χήραν Κωνστ. Σκούρτη θυγατέρα, υπαρχούσης δε αντιρρήσεως εκ μέρους της πολιτικής αγωγής ως προς την ορκησίν του και εξετάσεως ο πρόεδρος είπε ότι αυτή δεν εζητήθηκε και απεχώρησεν του ακροατηρίου.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε έτερος μάρτυς της κατηγορίας……..ονομάζεται Δημήτριος Ιωάννου Βίρλας εγεννήθη εις Αγγελόκαστρον και κατοικεί εις Προσύμνην ,είναι ετών 47, γεωργός, ….. κατέθεσεν …..ότι: Εμένα με ειδοποίησαν να πάω στις Λίμνες να φορτώσω καπνά. Πήγα στο σπήτι του Κολεβέντη και φόρτωσα καπνά με άλλα 45-50 ζώα. Λέγανε ότι έπερναν τα καπνά εκείνων που σκότωσαν.

Ενταύθα ο Εισαγγελεύς λαβών τον λόγον εδήλωσεν ότι παραιτείται της εξετάσεως των απολειπομένων μαρτύρων της κατηγορίας 1) Αθαν. Μπουλθωτάκη, 2) Κων/νον Β. Φράγκον, 3) Αντων. Β. Θεοφαντοπούλου , 4) Χρίστου Α. Πασπαλιάρη και 5) Μιχαήλ Μ. Σκούπα μη υπαρχούσης αντιρρήσεως παρ΄ ουδενός.
Μετ΄ αυτόν προσήλθε o 1ος μάρτυς πολιτικής αγωγής ……..ονομάζεται Βασίλειος Αλεξάνδρου Τσούμπας εγεννήθη εις Λίμναις και κατοικεί εν Αθήναις ,είναι ετών 38, Λοχαγός Πυροβολικού, ….. κατέθεσεν …..ότι: Τον Οκτώβριον 1943 έφυγα από τις Λίμνες. Τότε εδημιουργείτο η οργάνωσις, ……(!) οι Παπαψωμάς, Μπάτος κλπ. Μετά την κατάρρευση του μετώπου προσπαθούσα να φύγω για μέση Ανατολήν και το Οκτώβριον 1943 πήγα εις Αθήνας. Πρωτού φύγω Κορίλης και Λιλής μου επρότειναν να αναλάβω πόστο και δεν πήγα, διά λόγους τους οποίους δεν εκθέτω. Επίεζαν τον πατέρα μου να με ……..(!) ο ίδιος άλλως να με παραδώση εις αυτούς και τρομοκρατούσαν όλην την οικογενειάν μου. Ο μικρός αδερφός μου «κρεουργηθείς υπό των ανταρτών» ήλθε εις Αθήνας να με πείση να γυρίσω στο χωριό, αλλά εγώ δεν ήθελα να γυρίσω και τον Μάρτιον του 1944 έφυγα για την Αίγυπτο και περίμενα πότε να ελευθερώσω την πατρίδα μου. Όταν γύρισα όμως δυστυχώς βρήκα μόνον ένα αδερφό μου ο οποίος υπήρξεν μάρτυς για μένα των όσων έγιναν στο χωριό μου και στην οικογένειά μου. Ο Παπαψωμάς και ο παπάς είναι οι αίτιοι. Όταν τους παρακάλεσε οι μητέρα μου να πάρουν τα αυτόματα ηρνήθησαν. Ο Μπούκης τους έζησε στο σπίτι μας . Τα δύο μου αδέρφια όταν έμαθαν ότι συνελήφθη ο πατέρας μου θα έφευγαν από το χωριό, έφευγαν και στο δρόμο ο Μπούκης τους έπεισε να γυρίσουν πίσω, τους ημπόδισε να φύγουν. Εγύρισαν πίσω και όταν έφθασαν στο σπίτι τους συνέλαβαν και τους ωδήγησαν στο κρατητήριον. Ο Μπούκης ώφειλε να τους υποδείξη τα μέτρα προφυλάξεως και να τους προστατεύση, ενώ δεν το έκανε. Όταν ήμουν στο Τάγμα Άργους ο αξιωματικός μου έδειξε μια διαταγή των ανταρτών η οποία έλεγε ότι μετά την εκκαθάρισιν των Γερμανών πρέπει στις Λίμνες να βρεθούν προδότες και να ξεκαθαριστούν. Ο παπάς με τον πατέρα μου από το 1920, δεν είχε ποτέ φιλικές σχέσεις και του αποδίδω μεγίστην ευθύνην. Του εδόθη η ευκαιρία να εκδικηθή μερικούς που δεν εχόνευε. Στο σπήτι του Στάρφα 10-15 ημέρας προ της σφαγής είπε ο Κατεμής ότι τον Αλ. Τσούμπας(πατέρας μου) δεν πρόκειται να τον έχωμε πολύ καιρό, προβλέπων την εκτελεσίν του, επομένως ήσαν προετοιμασμένες οι εκτελέσεις. Ο παπάς μπορούσε να σώση πολλούς από τους εκτελεσθέντας αλλά εφάνη κατώτερος άνθρωπος.

Μετ΄ αυτόν προσήλθε o έτερος μάρτυς πολιτικής αγωγής ……..ονομάζεται Παναγιώτης Γ. Οικονόμου εγεννήθη και κατοικεί εις Λίμνες είναι ετών 37, διδάσκαλος, ….. κατέθεσεν …..ότι: Την εποχήν των συλλήψεων ήμουν καταδικασμένος εις Μπερμπάτι, υπεύθυνος των εκτελέσεων είναι οι Παπαψωμάς, Γ. Γκολέμης, Οικονόμου, Γιώργας, Ρουστέμης, Στάρφας, Κακούρος κλπ. Τους εσκότωσαν ως αντιδραστικούς. Την οικογένεια Τσούμπα, διότι ο Βας. Τσούμπας που ήτο λοχαγός Πυροβολικού πήγε στην Αίγυπτο. Ο Κούκος είπε στην οργάνωση , ότι οι Τσουμπαίοι του ζήτησαν όπλα, για να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον των ανταρτών. Το τοιούτον όμως ήτο ψευδές. Ο παπάς ήτο φίλος των Ιταλών και Γερμανών. Χόρεψε στο σπίτι του Κατεμή με μια Ιταλίδα κακής διαγωγής. *(* σ.σ. Πάντα οι κατακτητές προσπαθούν να δελεάσουν και να προσαρτήσουν ως συνεργάτες τους θρησκευτικούς πολιτικούς και πολιτειακούς εξουσιαστές παντί τρόπο. Στο γειτονικό χωριό των Λιμνών Αγγελόκαστρο , έγινε ανάλογο σκηνικό χορού με τον παπά ως το αναφερόμενο και κατά πάσα πιθανότητα από την ίδια ομάδα Ιταλών!!!Ο Κ. Μάρρας στο βιβλίο του αναφέρει–βλ. “ανάρτηση” 066 : «Μια φορά θυμάμαι, γλένταγε ο παπάς μας και χόρευε, ντυμένος ιταλικά με χλένη και καπέλο με κοκορόφτερο, μαζί με τους ιταλούς, τον επικεφαλής και με μια κοπέλα Ελληνίδα, ντυμένη με στολή καραμπινιέρι, με παντελόνι και πουκάμισο άσπρο, πολύ προκλητικό για εκείνη την εποχή. Θυμάμαι όταν είδα τον Παπαδημήτρη να γλεντοκοπά με τους Ιταλούς έπαθα σοκ διότι τον σεβόμουν αφάνταστα, του φιλούσα με ευλάβεια το χέρι.») Κάποτε μου είπε ότι δεν χόρτασε ακόμα, ….(!) πρέπει να σκοτωθούν ακόμη 5-6. Ο Κούρος ήρθε από Μπερμπάτι να με συλλάβει αλλά του διέφυγα. Για τον Γκαβό έχω ακούσει ότι είχε διατάξει πολλές εκτελέσεις. Ο Τσέκας είπε στον Δ. Στάρφα μια ημέραν μετά τας εκτελέσεις ότι: «σήμερα θα πιασθή και ο δάσκαλος» εννοώ εμένα και ήλθε ο Κούρος δια να με συλλάβη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s