ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ.

Εφ. «ΕΜΠΡΟΣ», 3/3/1948, σελ. 3

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2. (Ιδ. υπηρεσ)-

Την ενάτην πρωϊνήν της σήμερον συνεχίσθη η δίκη των υπό του εκτάκτου στρατοδικείου δικαζομένων 111 κατηγορουμένων.

Ο μάρτυς Καραθανάσης, ανθυπολοχαγός, καταθέτει ότι ο εκ των κατηγορουμένων Δευτεραίος εις τα αρχεία του Σώματος αναφέρεται ως διοικητής πολυβολαρχίας με το ψευδώνυμον Κατσώνης ή Λευτέρης, ενώ εις άλλο τετράδιον κομματικών μελών φέρεται πρώτος ως λαβών μέρος εις πολλάς μάχας. Συνεχίζων ο μάρτυς λέγει δια τον εκ των κατηγορουμένων Σεργιανίδην ότι έφερε μυδράλλιον και ότι ευρέθη επ’ αυτού αίτησις δια της οποίας ούτος εζήτει μετάθεσιν εις την περιοχήν Κατερίνης, με το δικαιολογητικόν ότι ως γνώστης της εκεί περιοχής θα ηδύνατο να προσφέρη θετικωτέρας υπηρεσίας. Επίσης προσθέτει ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος έχει αδελφόν επικίνδυνον συμμορίτην δρωντα εις την περιοχήν Κατερίνης.

Ερωτώμενος ο κατηγορούμενος επιβεβαιοί τα υπό του μάρτυρος κατατεθέντα, προσθέτων ότι επροτίθετο να μεταβή εις Κατερίνην δια να παραδοθή, προτρέπων συγχρόνως και τον αδελφόν του.

Ο μάρτυς Μπουντουβάκης Γεώργιος εκ Κρήτης, κάτοικος Ασύρου Λαγκαδά, γεωργός οπλαρχηγός της περιφερείας του, λέγει ότι οι Καρανίκας και Χατζηαποστόλου είχον συνεννοηθή κατ’ Αύγουστον του 1947 με την γιάφκαν Σεϊτανίδη, οπότε και ενετάχθησαν εις αυτήν εγκαταλείψαντες τα αιγοπρόβατά των και έλαβον μέρος εις αρκετάς επιθέσεις ως και εναντίον της διλοχίας Λαοδικινών.

Δια την παπαδοπούλου Φεβρωνίαν καταθέτει ότι ανήλθεν εις το βουνόν κατά την επίθεσιν των συμμοριτών εναντίον του χωριού της και ότι ο αδελφός της είναι παλαιός συμμορίτης ευρισκόμενος εις την συμμορίαν του καπετάν Φλόγα εις Βερτίσκον.

Ο Αναστασιάδης ευρίσκετο εις το βουνό από του 1943, υπήρξε διαχειριστής του οπλισμού λαβών μέρος εις τας επιθέσεις εναντίον του λόχου Ποντοκερασιάς, του σταθμού Χωροφυλακής Επταλόφου και εις όλας τας επιθέσεις του τμήματός του.

Ο Σαρίδης παλαιός λοχαγός του ΕΛΑΣ είναι τύπος εγκληματικός, λαβών μέρος εις όλας τας επιθέσεις. Ο Γαβράς είναι μόνιμον στέλεχος των συμμοριτών και εφόνευσεν ιδιοχείρως την σύζυγον οπλίτου των ΜΑΥ την 12ην παρελθόντος Μαρτίου.

Ο μάρτυς ερωτώμενος δια το συγκρότημα το επιχειρήσαν την επίθεσιν εναντίον της Θεσσαλονίκης λέγει ότι οι κατηγορούμενοι εδήωσαν και ελεηλάτησαν ολόκληρον την περιοχήν. Εξιστορεί ωρισμένας εγκληματικάς πράξεις των συμμοριτών αι οποίαι προκαλούν φρίκην εις το ακροατήριον, ενώ οι κατηγορούμενοι κύπτουν την κεφαλήν.

Ο μάρτυς Χ ριστοφορίδης Νικόλαος συμμοριόπληκτος καταθέτει δια τον εκ των κατηγορουμένων Βαμπερτζήν συγχωριανόν του ότι είναι οχρανίτης έχων παλαιάς σχέσεις με την βουλγαρικήν Λέσχην.

Ο μάρτυς Σκουφάς Σταύρος αποκαλεί τους κατηγορουμένους Βουλγάρους και προδότας και δια τα εκτεθειμένα εις την αίθουσαν του Στρατοδικείου όπλα λέγει , λέγει ότι μετεφέρθησαν άπαντα εκ Βουλγαρίας και Σερβίας.

Ο μάρτυς Μαστορίδης Θεόφιλος γεωργός, καταγόμενος από την περιοχήν της Ποντοκερασιάς λέγει ότι τα εγκλήματα τα διαπραχθέντα υπό των κατηγορουμένων είναι αμέτρητα, δεδομένου ότι έλαβον μέρος εις πλείστας λεηλασίας, εκβιασμούς και φόνους. Δια τον Αδαμαντίδην ότι ανήκει εις κομμουνιστικήν οικογένειαν.

Ο μάρτυς Ιωακειμίδης Ιωάννης, επιλοχίας του 34 τάγματος Εθνοφρουράς, λέγει ότι οι συμμορίται εξηναγκάσθησαν να παραδοθούν, αν και προηγουμένως τους είχε δοθή προς τούτο ευκαιρία.

Περί την μεσημβρίαν άρχεται η εξέτασις των μαρτύρων υπερασπίσεως.

Ο μάρτυς Καραβάτος Αναστάσιος, στρατιώτης, καταθέτει ελαφρυντικά δια τους εκ των κατηγορουμένων Σαμαράν, Καλύβαν και Ξεφτέρην , βεβαιών ότι εστρατολογήθησαν βιαίως μετ΄αυτού και προσθέτων ότι όλοι ομού εισήλθον εις το γιουγκοσλαυϊκόν έδαφος, όπου ο μάρτυς εξετέλει αγγαρείας, παρουσία Γιουγκοσλαύων στρατιωτών. Μετά την παραμονήν 55 ημερών εις Γιουγκοσλαυΐαν ο μάρτυς κατώρθωσε να δραπετεύση και να παρουσιασθή εις τας τάξεις του εθνικού στρατού.Εφ. «ΕΜΠΡΟΣ», 2/3/1948, σελ. 6

Την 9.15 πρωϊνήν ώραν της χθες επαναλήφθη ενώπιον του εκτάκτου Στρατοδικείου η δίκη των συμμοριτών των συλληφθέντων εις τας μάχας του Λαγκαδά, οίτινες έβαλον την 10ην Φεβρουαρίου δι’ ορειβατικού πυροβόλου κατά της πόλεως της Θεσσαλονίκης.

Ο μάρτυς Κοντούδης Χρήστος, πρόεδρος Κοινότητος Λαϊνών, καταθέτει ότι μόλις οι συμμορίται εισήλθον εις τα Λαϊνά, επεδόθησαν εις συστηματικήν λεηλασίαν και απογύμνωσιν των οικιών, των καταστημάτων και των κατοίκων. Μία γυναίκα εβιάσθη υπό δέκα συμμοριτών δις. Εις το χωρίον Ζαγκλιβέρι, οι συμμορίται κατέσφαξαν εν διετές παιδίον, το πτώμα του οποίου εκτυπούσαν κατόπιν εις τους τοίχους των οικιών.

Απαντών εις ερώτησιν στρατοδίκου ο μάρτυς λέγει ότι οι συμμορίται έχουν σκοπόν να μας πωλήσουν εις την Βουλγαρίαν και την Γιουγκοσλαυΐαν, και ότι τα ογδόντα εκατοστά των συμμοριτών είναι Καυκάσιοι καταγόμενοι από το Καρς και το Αρδαχάν.

Επαναληφθείσης την πρωΐαν της σήμερον της συνεδριάσεως του Στρατοδικείου, εξετάζεται ο μάρτυς Χαϊτόπουλος, δεκανεύς ΕΣΑ όστις καταθέτει ότι οι εκ των κατηγορουμένων Τσέλιος και Σαμπάνης παρεδόθησαν αυθορμήτως.

Ο μάρτυς Καραπίδης Παύλος συμμοριόπληκτος καταθέτει επιβαρυντικά στοιχεία δια των εκ των κατηγορουμένων Σπυρίδων Παναγιώτην συγχωριανόν του, όστις προστατευόμενος υπό των Βουλγάρων έκλεψε από το χωρίον Τέρπυλος 47 ζώα, υπήρξε τρομοκράτης του χωρίου του και προέτρεπε τους πολίτας να καταταγούν εις τον στρατόν των συμμοριτών και επί πλέον έλαβε μέρος εις ενέδρας εναντίον των εθνικοφρόνων.

Ο μάρτυς Δόνιος Δημήτριος υπηρετών εις την Εθνοφρουράν, καταθέτει ότι ο συμμορίτης Φραγκουλίδης κατά την μάχην του Λαγκαδά έφερεν οπλοπολυβόλον δια του οποίου έβαλεν εναντίον των εθνικών δυνάμεων, και ότι ούτος είχεν εκπαιδευθή εις την Σερβίαν. Ο εκ των κατηγορουμένων Σπυριδωνίδης παρεδόθη αυθορμήτως, αποκαλέσας όλους τους άλλους συμμορίτας εγκληματίας και καταστροφείς.

Ο μάρτυς Μιχαλόπουλος Κ. εκ Πόρου της Κατερίνης, φύλαξ της Εταιρίας Πετρελαίων , καταθέτει ότι την εσπέραν της 9ης προς 10ην Φεβρουαρίου ήτο σκοπός εις τα πετρέλαια και ότι περί την 2.30 πρωϊνήν ήκουσεν έκρηξιν βλημάτων αντιληφθείς ότι περί τα 10 βλήματα έπεσαν πέριξ των πετρελαίων. Οι συμμορίται είχον μεταξύ άλλον και σκοπόν να καύσουν τα πετρέλαια, εκ της καταστροφής των οποίων θα προέκυπτον σοβαραί και ανεπανόρθωτοι ζημίαι εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης.

Ο μάρτυς Μάντζος συνεχίζων κατέθεσεν ότι οι συμμορίται δεχθέντες σφοδράν επίθεσιν των εθνικών δυνάμεων παρά τα ΛαΪνά διελύθησαν και κατετμήσθησαν εις ομάδας, χρησιμοποιούντες δι αναγνώρισιν μεταξύ των κάτι παρόμοιον με ούρλιασμα τσακαλιού ή γαύγισμα σκύλου και ότι την επομένην της επιθέσεως κατά των Λαϊνών ο ίδιος και οι άνδρες του εξερευνήσαντες την χαράδραν συνεκέντρωσαν άφθονον υλικόν των συμμοριτών.

Την ημέραν εκείνην συνεχίζει ο μάρτυρας, είδα τον λοχίαν του συγκροτήματος Χολέβα, όστις συνέλαβε πέντε ολμιστάς συμμορίτας, μεταξύ των οποίων και τον δικαζόμενομ καπετάν Δευτεραίον. Εις σχετικήν ερώτησι ο μάρτυς απαντά ότι όλος σχεδόν ο οπλισμός των συμμοριτών είναι ξένης προελεύσεως καθώς και το υγειονομικόν υλικόν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s